Svea hovrätt:17a1


Öster, Wäster.
Bårsiö skölen, numero 12
Elgsiös westre wijken, numero 11
Elgsiön
Stäringe.
Sunner by skogh
Bårsiö hålmen
Denne skogh wan S<.>r mans ifrån Stäringe anno 1625 den 5 junij.
Bårsiö stafuen, numero 13
Stafuen på moen ???, numero 4
Stafuen på Bergs hällan, numero 5.
Stafuen på Öster Malsiös bergs udde, numero 6.
Bårsiön
Blaxsta skogh.
Blaxsta prestegårdz skogh, ruinerat eller af mäster Nils all upbrändh
Numero 3, Fiskiebergs stafuen.
Fyrby skogh.
Stäringe skölen.
Sundet.
Nåre wijken
Malsiö hålmen
Preste måsen.
Preste udden
Malsiön
Stafuen öster om almänne wägen, numero 7. Skilier Stäringe, Fyrby och Plaßtorp åth.
Allmände wägen.
Syltare stafuen, numero 2.
Fyrby gårdarna.
Preste gårdz guls hörnet
Eldz bärgs stafuen, numero 8.
Blaxsta prestegårdh
Stafuen på golet, numero 10, skilier Stäringe och Plaßtorp åth.
Stafuen å engehörnet, numero 1.
Stafuen i Vennelen
Stafuen i humblegårdz hornet2.
Nofgöls staffuen, numero 9.
Plaßtorps skogenn.
Prestegårdhz engh.
Stens ängen.
Stens skogen.
Diupwijktorpet
Diupwijken.
Plaßtorp.


1 Liber causarum, vol. 104:2, akt 2
2 D.v.s. hörnet