Svea hovrätt:231


Geometrisck delineation öfwer rösegången
som löper ifrån skillnestenarna wedh Brunßiötårpz gärdtz gårdtz
hörnet wedh landtz wägen och neder till rößebacken wedh Erfualla åhn.

Erfualla åhn
Röße
Rößebacken
Wette
Enge wall
Båttställe
Engewall
Her möter Arro ängh
Lastaeie plaß
Booß engh.
Bråte gårdh.
Bråte gård
Tunbinnaretorpet som ähr bewilliat at bebyggias och sedan vthrifwet.
Her möta Dylta ägor
Swafwell brukz ägor.
Booß engh.
Denne platz som ähr belegen mellan Rößebacken
och Arröö engh hafuer warit wattn ställe ått
Suafwell brukz sampt deß vnderliggiande torps
boskap om sommartijdh, der och j lika måtto lastaeie
platz och bååt ställe ähr, at vthlasta suafwel-
brukz goßet som går åt Arboga.
Gångestigh.
Wangz wägen som swafwelbrukz goßet föreß öfuer till båtstället
Röße
Stoor sten
Gångestigh.
Röße
Brunßiötorp.
Brunßiötorps engh.
Öllenbroo torps engh
Skillie stenarna wedh landtz wägen.
Scala ullnarum.

(Annan anteckning:)

 Johan ???


1 Liber causarum, vol. 112:5, akt 12