Svea hovrätt:251


        Affrijtningh på Ytterby äghor och thes rågång som
        ähr emellan Räkindhe och Giersta.

Hemmanet Ytterby finnes ighen medh litera A.
Dhen första rååstenen ståår strax wijdh byn i lädet medh litera B.
Sedan finnes 2 råågångher, den eena in i Räkindhe giärdhen
medh twenne röör, det första finnes igen medh litera C, dhet andra
medh litera D, men sielffwa röret ähr bortha.
På dhen andra nya rågånghen finnes allenast een steen
och wthwijsas medh litera E.
Dheße bemälte röörgångher komma bådha tillhopa ighen på
dhen steenen som ståår i Räkindhe wreten och finnes igen
medh litera F.
Jfrån dhenna gåår man vthi öster och finnes igen medh litera G.
Jfrån dhetta hörnröret gåår man norr wth på 3 andra råår
wthi samma linia och dhe finnas ighen medh litera H, I, K.
Jfrån litera K gåår man wäster norr wth på een annan
hörnsteen och finnes igen medh litera G.
Jfrån litera L gåår man wthi linien röör ifrån röör alltijdh wthi
norr som litera M, N, O, P tillkänna giffwa.
Den röörgånghen som Räkindhe boerne willia stödia sigh
wijdh finnes ighen medh litera Q.
Ytterbyboernes wthfiel i Räkindhe giärden giffwes tillkänna
medh litera R.
Dhi små prickorna ifrån wäster och till öster ähr stora
landz wäghen ifrån Upl och till haffwet.
                                        ??? ??? ??? ???2
till skoghen.

(Karttext:)

Söder - Norr
Räkindhe.
Räkindhe fiällen
Stoor änghen.
Räkindhe äghor på denna sijdan
Giärden
Lillgiärden
Giärden
Sweden
Räkindhe wrätar.
Kiärret
Stummelkiärret
Salsta torpet
Österhagen.
Det nybygda torpet
Siön
Giersta äghor på denna sijdan.


1 Liber causarum, vol. 117:5, akt 15

2 Fyra ord som är svårlästa i skarven mellan sidorna