Svea hovrätt:26c1


A et B engien widh Mångelen för 6 örs land.
C.  Kyrkiebron.
D.  Södre tallen, som man menar.
E.   Grannarnas eller Wijbyggernes fäbodar.
F.   Giärdet der fäbodarna till hemmanet Wij för
      någre åhr sedan bygde ähr.
G.  Pastoris fäbodar för 6 ör land.
H.  Höst bodarna.
I.    Sijboo hälz fäbodar till gamble prestebordet.
K.  Mijckel hween et Tuffue hween.
L och M ??? och ??? ther pastor
      hafver eng skiffte med Wij byggerna.

(Karttext:)

Norr, Wester, Öster2
Bysiön.
Sundz bron???
Aspöön.
Styrsholmen.
Åbyggeby.
En tall back, alias Näseth.
Stoor änget
Åkerby
Wästre wret
Wijbyz åker
Kyrkåkren et gambla prestebordet
Gamble prestebordz åker.          
Böle.
Wij
Käll änge
Östby.
Östbysiön.
6 öres landz åker
Åckellbo kyrcka
Östbygge egor.
Öst muur.
Åkerby och Böle egor.
Preste öön
L.M.
Ycklaren
Biörnnäs
Waalboo sochn.
Kidlinge öön och Tulösa
Mångel siön.
Wijbygge skogen.
Långsiön
Fiälen
Mellansiön.
Sijboo hällskogen.
Hälle siön.
Långsiön.


1 Liber causarum, vol. 117:8, akt 15
2
Längst ned ett nästan utplånat ord som möjligen kan stå för Söder i någon form