Svea hovrätt:71


Littera D    är enget Starkijlen och hafuer
                  af ålder legat till Staffansboda
                  och nu bruka Härestabönderne2 deet.
Littera F    är Ramfer enget, hafuer och af ålder
                  legat till Staffansboda och nu är synt
                  vnder Härsta.
Littera H    är enget Starkijlen och hafuer af                               
                  ålder legat till Kyllinge alt efter
                  som rörgången vtwisar.
Littera I     är Ramfer enget, huilket Käre-
                  staboerne brukade tillförende, och när
                  Ramfer enget F bleef dem tillsynt
                  sloge de enget I vnder fäfoot.3
Littera K    Enges kärr doger mäste deelen till
                  eng, doch är det mäst skogluupet.
Littera L    Fää myra.
Littera M   är ett dijke som Erich Anderßons
                  swärfader i Staffansboda, Christopher
                  Perßon i Swartbäch i Norby sochn
                  benämbd, hafuer vpdijkat, huilken
                  tillförende egde Staffansboda.

Littera A    är den nyia rörgången för 15 åhr sedan
                  satter.
Littera B    Gamble rörgången
Littera C    Gammall gålsto, fins vnder i måßan gamble gålstör-
                  änder
Littera E     är 7 1/2 tunnor vtsäde.
Littera G    är 6 tunnor vtsäde.
Littera N    Myr eng med skog ibland.
Littera O    är ett torp som Ölestaboerne hafua låtit
                  byggia in på Staffansbo egor, som rörgånge<n>
                  vtwiser.


(Karttext:)

Torpet.
Scala ulnarum.
Rögningz mark.
Gamall dijkskoren jord
Staffansboda är 8 örsland effter gamble handboken.
Linea meridionalis.
Godh myreng
Doger till åker
Lind
Lind
Gamall dijkskoren jord
På denne sida är mykin dijkskoren jord, wäl till fyre tunneland
Myreng paßelig godh med skog ibland.
Det är sochne skillnaden emillan Norby och Löfsta4 sochnar af ålder.
Denne wijse wijser efter linien ??? ??? skogz och fins än tu stora ureter söder om deße.


(Andra anteckningar:)

Den 14 junij 1639 hafuer iag vnderteknadt detta afmäät.
Johan Åkeßonn propria manu


1 Liber causarum, vol. 90:III, akt 1
2
Härestabönderne eller Hårestabönderne ms

3 Informationen från början och hit markerad och i marginalen tillagt deße engiar är allt vtaf myrwall med skog ibland ms
4 D.v.s. det senare Västerlövsta