Svea hovrätt:8a1


A   ähr een broo öfuer bäckin, dijt hafua Carmasboda ägor räckt
      wr manna minne och den som i Carmasboda bodde håltt
      halfwa broon moot dem på Spadeboda sijdo.
B   ähr een hammar som Erick Franßon sålde åt Laße Hinderßon, ligger på een
      hålme mitt i åån.
C   ähr een stoor steen mit i måßen, denn hafuer skildt Carmasboda och Spadebo ägor.
D   ähr Carmasboda hammar.
E    ähr een lithen siöö widh Carmasboda.
F    ähr een steen når ifrån Carmasboda, som skilier Carmasboda och Tulinge ägor.
G   ähr een steen rööß som lagmans syn hafuer vprättat j åhr.
H   ähr eett torp på Carmasboda ägor som Erick Franßon hafuer af skogh vprödt.
I    ähr een onyttigh Sandååß wttmedh åån in till Carmasboda.
K  ähr een steen rööß wt medh landwägen af lagmans syn vpsatt j åhr
L   ähr een bäck egenom marken, som af wrminne hafuer Carmasboda ägor
      ingripit till åån och skildt omliggiande byiars ägor ifrån Carmasbo ägor.
M  ähr eett torp heter bäck som Anders Hinderßon köpht, deß ägor
      hafua aldrigh öfuer bäckin nåådt.
 
N   Westan heedh, Laße Hinderßons köpe gårdh.
O.o.o.o. ähr landzwegen, som af wr minne hafuer skildt Westan-
      heedh, Carmasboda och Tulinge ägor
P    ähr een siööwijk, nämligen Tranuwijk, och eett lithet äng stycke wtmedh wijken, lyder
      och af wrminne lydt hafuer till Carmasboda
Q   ähr een stoor måße, den som bäckin rinner wr, når ifrån Carmasboda.
R    ähr sielfwa strömen.
S    ähr den röör gången som lagmans hafuer wpsat.
T    den effter will Laße Hinderßon gå och skilia Carmasboda ifrån siön.
V    ähr onyttige stenoge skogar.
X    ähr Carmasboda hytta.
Y    ähr een lithen ängh, nämligen Groop ängh, till et laß höö eller meera.
Z    ähr een måße ängh öster om landzwegen.
7    här hafuer Carmasboda gååt i siöö wijken.


(Karttext:)

Bysäll.
Techtann
Siöö
Westan heedh.
Ha<...>2
Bäck.
Carmasboda
Tulinge.
Deße äro bygde vpå Spadeboda ägor
Boowallen.
Heedh.
Spadeboda gård ???


(Andra anteckningar:)

<D>eta3 ähr afrijtat i Octobri 1624. 
    

1 Liber causarum, vol. 39, akt 9
2
Mer går inte att läsa p.g.a. skada i papperet ms
3 Hela ordet går ej att läsa i skarven ms