Svea hovrätt:8b1


A   ähr strömen.
B   ähr bäckin som af vrminne hafuer skildt ägorna in till een stoor steen i måsen.
C   äre rööß som tage widh sedan måsen släpper.
D   är een röse gång emillan Carmasbo och Tulinge.
E   är een wijk, heter Tranuwijk, dijt hafuer Carmasbo af vrminne nåådt.
F   är Carmasbo hammar.   G    är den nyia hamarn Anders Hinderßon hafuer byght den gamble till meene.
H   är stora landzwegen wester, men öster ähr och een landzwegh wttmedh heedh.
I    Carmasboda frelßis gårdh räntar 1 skijdh stång järn   K    Carmasbo engh.   L   een lithen heeter Groop engh.
M  Een stoor steen i een måsa, hafuer af vrminne warit byia skääll.    N    är Carmasbo nybygge.
O   Bäckby torp, Anders Hinderßons skattegårdh.    P    een broo öfuer bäckin, Carmasbo hafuer af vrminne hållit halfue broon emot Bod<...>2
Q   Laße Hinderßons på Tächts ägor.    R    Tächten hörer Erik och Anders Hinderßöner till.
S    Här effter wille Laße Hinderßon, som medh sin broder Anders detta qwaalet begynte, gå och skilia det andra ifrån Carmasboda
      som Anders Hinderßon leefde3, men sedan han förnam orådh, wände han igen, men Anders Hinderßon sade sigh wilia wåga på
      winna eller tappa.

            Detta är eenfåldeligen om Carmasboda ägor afrijtat som af urminne den till lydt hafuer,
            men de omliggiande torpares ägor äär här intet teknade.


(Karttext:)

Söder
Techtenn.
Wester.
Westan fredh, Lase Hindersons skate torp
Siö
Nybygge
Bäkby torp
Engh
Onyttigh skoogh och steenogh
Onyttigh mark
Engh
Carmasboda
Stoor tranubär måsa
Onyttig stenogh skogh
Når
Öster
Onyttig stenog skogh
Vtur den, ur måsan, hafuer bäckin sin wrsprungh
Heedh.
Bowallen.
Spadeboda.
Bysalla.


1 Liber causarum, vol. 39, akt 9
2 Ordet ej fullt läsligt p.g.a. skada i papperet ms
3 D.v.s. lämnade?