Svea hovrätt:91


(Karttext:)


Söder
Denne åå åthskyllier Lagunde och Hagunde heradher
Åhnn   Åhnn   Åhnn   Örsundz broa   Åhnn
Öster
Saleknecke engh.
Denne enngh brukas vnder byia och fordom legatt vnder Grytha by och nu ähr vthj klander.
Vthi denne enngh hafuer warit nyio sancte erich fiellar eller tegar som grytha boerne haffua tilkommit och sedann bytt vnder Hyia för 6 öre landh åker jordh ij Eningeböle.
Almände wägen.
Grytha by 4 mark landh jordh <i> bolbynn och 1 1/2 öres landh jordh ??? gårdh ij Eningeböle som crono<ne>s2 jordebook förmeler.
Salkneke 4 gårdar ähr 33 örs landh jordh.
Salkneke ägor
Almände wägenn.
Enn wathenn skäll som åthskyllier Hyia och Salkneke
Hyia 1 gårdh ähr 19 1/2 öres landh jordh.
O<...>3
Denne watzn rennill åthskilier Salkneke och Eningeböle.
<E>ninge böle4 2 gårdar.
Nor.
Skogh.
Skogh
.

1 Liber causarum, vol. 54, akt 2
2 Endast crono s  läsligt p.g.a. skada i papperet ms
3 Endast O läsligt p.g.a. skada i papperet ms
4 Endast ninge böle läsligt p.g.a. skada i papperet ms