T1:106-7


(Rubrik:)
Tuhundradz heradt,  Dingtuna sochn.


      Specialis explicatio.

1.  Prästegården, utsår          13 tunnor.
     Höö                                68 lass.
2.  Frälssegården,                 6 15/16 tunnor.
     Höö                                35 lass.
3.  Academia gård,               6 15/16 tunnor.
     Höö                                35 lass.
     Enget G hörer prästen
     allena till.


     Notarum explicatio.

A.  Gårdar i Kyrkiebyn,        3.
     1.  Är Prästegården,        12 öre.
     2.  Är frälsse,                   6 öre
     3.  Academia gård,          6 öre.
B.  Utsäde,                           14 1/2 öre.
C.  Utsäde,                           28 3/4 tunnor.
D.  Utsäde,                           10 1/2 tunnor.
E.  En åkerbuut, hörer till Bul-
     lesta och är tuist der om
     emillan Prästegården och
     Bullesta.
F.  Hårdwalss eng,               138 lass.
     Wedebrand och muulbet till
     nödtorften.  Timberskog,        0.
     Sågh och miölquarn,               0.
     Fiske,                                    0.
     Humblegårdar,                       0.
G.  Hårdwalss eng, hörer till
     Prästegård allena,              9 lass.

        5 penningar.


      Notarum explicatio.

H.  Österby, gårdar                    2.
     1.  Är academia,              7 öre.
     2.  Är och academia,        4 2/3 öre.
I.   Utsäde,                            15 tunnor.
K.  Utsäde,                           18 tunnor.
L.  Godh hårdwalss eng,        66 lass.
     Uti denne by är och een ut-
     jord som hörer Prästegården,
     och till öretal,                    4 1/3 öre.

1.  Academia, utsår               7 1/2 tunnor.
2.  Academia gård,                4 3/4 tunnor.
3.  Utjorden som lyder till
     Prästegården,                   4 1/4 tunnor.
     1.  Academia gård, höö    35 lass.
     2.  Academia gård, höö    21 lass.
     3.  Utjorden till Prästegården,
     höö                                  20 lass.

            3 1/2 penningar.      Notarum explicatio.

M.  Mälby, är gårdar                   2.
     1.  Är cronegård,               6 öre.
     2.  Är academia gård,        6 öre.
N.  Utsäde,                            14 tunnor.  2 1/4 tunnor hafrejo<rd>.
O.  Utsäde,                            13 1/2 tunnor.
P.  Hårdwalss eng, höö           42 lass.
Q.  Hårdwalss eng, godh         5 lass.
S.  Beetesshaga, doger till åker och eng.
R.  Godh hårdwalss eng,          7 lass.
     Ingen skog och muulbete.
     Sågh, mölquarn1,                0.
     Fiske och humblegårdar,     0.

1.  Cronegården, utsäde åhrligt   6 7/8 tunnor.
2.  Academia gård,                    6 7/8 tunnor.
     Höö på förste gården,           26 1/2 lass.
     Höö på academia gård,         26 1/2 lass.

                   3 1/2.


(Karttext sid 106:)
Talfuesta eng möter.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Uppgåla möter.
Leer jord.
Hafre jord.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Bullesta åker möter.
Mälby egor möter.
Ler jord.
Leer jord.
Gillberg möter, frälsse.


(Karttext sid 107:)
Hafre jord.
Hafre jord.
Österby eng möter och Prästegårdz egor.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.


____________________
1Fel för miölquarn.
.