T1:114-5


(Rubrik:)
Tuhundradz heradt,    Dingtuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Tängeby, gårdar                                         2.
     1.  Är skategård,                                      16 öressland.
     2.  Är cronegård,                                       4 öressland.
B.  Utsäde, seen2 sädh  23 tunnor.          Hafra  5 tunnor.
C.  Utsäde,                22 1/2 tunnor.   Igenlagt  8 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö                                   93 lass.
E.  Torpet, hörer till både gårdarna i Wäster-
     Jädra,                                                        folio 110.
F.  Utsäde,                                                     1 3/4 tunnor.
     Lind i sama gärde,  2 tunnor.  Höö 6 lass på sama lind.
G.  Utsäde,                    2 1/8 tunnor.
H.  Enget, lyder till Wäster Jädra, höö              15 lass.
     Och bergas till torpet.
     Wedebrand och anna små tarfueskog fins här.
     Men timber, näfuer och basteskog,               0.
     Fiskewattn, såg och miölquarn,                     0.
     Humblegårdar,                                             0.
     Uti denne by är och een frälssejord,             4 öre.
     Och brukas tillhopa medh skatejorden.


      Specialis explicatio.

1.  Skategården, hafuer utsäde           16 1/2 tunnor
     på sin egen åker, förutan frälsse utjorden
     på huilken han sår                           4 3/8 tunnor.
2.  Cronegården, utsåår                       4 3/8 tunnor.
     Skategården hafuer höö,                61 lass, på
     sin egen eng.
     För frälssejorden hafuer han,           16 lass.
     Cronegården hafuer höö,                 16 lass.


(Karttext:)
Lat1 jord.
Obrukat åker.
Leer jord.
Enges becken.
Obrukat åker.
Ler jord.
Lind.
Leer jord.
Lät jord.
Swedewij sochn möter.
Tall jord.
Hafre land.
Lind.
Ler jord.
Säby sochn möter.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_______________
1Fel för lät.
2Fel för reen?