T1:143


(Rubrik:)
Lilleheradh sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Åby, är skategård,           10 öressland.
     Hemma i bolbyn och          4 öressland.
     i Boda utjord.
B.  Utsäde,                             13 tunnor.  Sensäde1.
     Hafne jord,                         2 1/2 tunnor.
C.  Utsäde af seensädh1,         14 tunnor.
      Hafne säde,                        2 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö            78 lass.
     Denne eng lyder till Åby, Gränsta
     och Boda lijka mykit.
E.  Eng till Gränsta, höö             24 lass.
F.  Enget, hörer till Åby,            42 lass.
G.  Torpet, utsäde                      2 tunnor,
     hörer till Boda och till utjorden.
     Skog och muulbet till nödtorften.
     Såge och miölquarn,                 0.
     Fiske och humblegård,              0.
     Timberskog hafua de på allmän-
     ningen.
     Af enget D hafuer Åby, höö     26 lass.
     Gränsta och                             26 lass.
     Boda och                                 26 lass.


(Karttext saknas:)


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

__________________
1Fel för reensädh?