T1:154-155(Rubrik:)
Lundby sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Hackesta, skategård 1,     14 öre.
B.  Utsäde,                      14 tunnor.
C.  Utsäde,                      15 tunnor.
D.  Beetz haga.
E.  Enget,                          7 lass.
F.  Enget,                          48 lass.
G.  Långengen,                  86 lass.
H.                                     21 lass.
I.   Hafre iord, utsäde        2 1/4 tunnor.
     Ingen skog, muulbeet,                 0.
     Fiske intz.  Sågh och miölquarn,  0.
     Humblegård,                               0.
     Godh åker af leera.
K.  Hårdwalss eng,             27 lass.

(Karttext:)

Prästegårdz egor möter
Scala Ulnarum

(Följande karta är en inklistrad kopia från 1781)

(Rubrik:)
Charta
öfver
Kanikelundby
Wästmanland
Tuhundra härad och Lundby socken
Författad år 1651 af framledne landtmätaren
Johan Åkesson
   
Littera    Beskrifning                                    Tunland    Lass

A            Kanike Lundby 16 öresland   
B            Utsäde                                         19            
C.          Utsäde både ren säde och hafra    20
D.          Lill ängen                                                        24
E.           Utsäde                                         3/4               
F.               Ängen                                                            50
G.          Lundby kyrka och prästegård
H.          Präste åkeren                                4 3/10
I.           Utsäde med wreten M                   6 ½
K.          Hagen                                           14
L.          Ängen                                            16
             Skog och mulbete ganska ringa.
             Något litet tarfve skog som är
            gärdsel och stör. Wedebrand til
            nödtorften. Fiske inte. Hum-
            legård ingen.
            Denne gård ligger til Biskopsgården
            i Wästerås.
            Såg och mjölqvarn ingen.
            God åker af lerjord.

(Utanför Notarum explicatio:)

At denna charta är enlig med
originalet betygar af Stockholm
och Konglige Landtmäteri contoret
den 19 februari 1781
                                    uti inspectorens ställe
                                        Nils Marelius.  

(Karttext:) 

Alne mått