T1:18-9


(Sid 18:)
(Rubrik:)
Siende heradt.


        Notarum explicatio.

A.  Wässby är skategård,               8 öressland.
B.  Utsäde,                                    11 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                                     9 1/2 tunnor.
D.  Alle 3 D äre, höö                      64 lass.
      Och höra till Wässby.
      Noch et D, höö                         4 lass.
      Hörer och till Wässby.
E.  Alla 5 E äre, höö                       89 lass.
     Hörer till Lijsta, folio 17.
F.  Enges teegen lyder till Tuna i Balund sohn.
     Räntar, höö                                8 lass.
     Och är frälsse.
     Skog och muulbet till nödtorften.
     Timber, näfuer och baskeskog,    0.
     Sågh och miölquarn,                    0.
     Fiske och humblegård,                 0.
     Till denne by fins et eng, folio 17 littera G.
     Och räntar höö                           9 lass.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Sid 19:)
(Rubrik:)
Iresta sochn.


         Notarum explicatio.

G.  Lijsta är gårdar                               2.
     1.  Är skategård,                              16 öressland.
     2.  Är frälssegård,                              3 öressland.
H.  Utsäde,                                            28 3/8 tunnor.
I.   Utsäde,                                            26 1/2 tunnor.
K.  Åkertäppa, utsäde                            7/8 tunnor.
L.  Utsäde,                                             1 1/2 tunnor.
M.  Utsäde,                                            5/8 tunnor.
N.  Åkerbuuten, utsäde                           3 tunnor.
     Eng till denne by fins folio 18, noterade medh
     fem röda E, ränta höö                         89 lass.
     Noch är et eng till denna by, fins folio 17 note-
     radt littera F, räntar höö                      34 lass.
     Tarfueskog och muulbet till nödtorften.
     Timber, näfuer och basteskog,                  0.
     Sågh, miölquarn, fiske och humblegårdar,  0.


            Specialis explicatio.

1.  Skategården hafuer utsäde,                    22 tunnor.
2.  Frälssegården, utsäde                             8 7/16 tunnor.
     Skategården hafuer höö,                        90 lass.
     Frälssegården,                                       33 lass.


(Karttext:)
Hageby möter och är frälsse.
Lind.
Leer jord.
Lind.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Ullwij möter.
Lind.
Leer jord.
Lind.
Lind.
Lind.