T1:225


(Rubrik:)
Torstuna heradt,  Hwitinge sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Säby, gårdar             3.
     Skate  2 och frälsse 1.
     1.  Skategården,            10 öre.
     2.  Skategården,            10 öre.
     Uti denne gården är och
     cronoiord til                    4 öre.
     och liggia teegskifte medh
     millan skattegården, både
     i åker och eng.
     Prästegården ligger och
     teegskifte med denne by.
B.  Utsäde,                           31 tunnor.
C.  Utsäde,                           25 tunnor.
D.  Hårdwallss engh godh,
     och een deel myreng,        135 lass.
E.  Godh hård och myrwalss-
     eng, höö                            30 lass.
F.  Slåter tompt, höö                6 lass.
G.  }
H.  }   Beetess hagar, doga till
I.    }   åker och eng.
K.  Huusstompt.
L.  Huusstompt.
M.  Huusstompt.
N.  Slåter täppa,                      1 1/2 lass.
     3.  Gården är frälsse,            8 öre.
     Tarfskog och muulbeet
     efter nödtorften.
     Timber och näfuerskog,        0.
     Sågh och miölquarn,             0.
     Fiske något.


     Specialis explicatio.

1.  Skategården hafuer
åhrligit utsäde,                10 tunnor.
2.  Skategården,             10 tunnor.
Uti denne gården är
och cronojord.,                4 öre.
Huilken är och här in-
räknadt, uti utsäde.
3.  Är frälsse,                    8 tunnor.
1.  Gården, höö                62 lass.
2.  Gården,                       62 lass.
3.  Frälsse,                       48 1/2 lass.


      Notarum explicatio.

A.  Prästegården,              5 1/3 öre.
     Hörer och till Präste-
     bolet een gård i
     Mälby, som är skate,
     huilken är                     8 öre.
B.  Klåckargården,           3 öre.
     Här inne uti Präste-
     bolet och Klåkarbolet,
     såssom och i de 8 öre
     som prästen hafuer,
     uti Mälby, är en
     utjord, är            2 1/3 öre.
     och hörer samma utjord
     till Säby.
     Här är och någre butar
     som är rörlagde för sig
     siälfua, som hära till Präst-
     bolet, som är noterat
     med M. N. O. P.


      Notarum explicatio.

C.  Mälby, skategård              8 öre.
D.  Utsäde,                           37 tunnor.
E.  Utsäde,                            9 tunnor.
F.  Utsäde,                            11 1/2 tunnor.
G.  Hårdwalss eng, höö         66 lass.
H.  Hård och myrwalss eng,   81 lass.
I.   Beetess haga till Prästegården,
     kan röijias till eng.
K.  Betz haga till Mälby och prästen,
     doger till eng.
L.  Beetess haga till Prästegården,
     kan röjas till eng.
M.  Prästens buut, utsäde           4 tunnor.
N.  Prästens buut,                      1 3/4 tunnor.
O.  Prästens buut,                      1 1/4 tunnor.
P.  Prästens buut,                       1 1/4 tunnor.
T.  Utsäde,                                 5 1/2 tunnor.
U.  Hafuer prästen och Mälby,    5 tunnor.


      Explicatio specialis.

Prästens buutar är
alle fyra tillhopa,
utsäde             8 1/4 tunnor.
Mälby, prästen och klåckaren hafua
tillhopa såssom och
med utjorden som
liggger till Säby,
utsäde         34 tunnor.
Der af hafuer
Prästen ,     12 tunnor.
Klåckaren,   6 tunnor.
Määlby,      12 tunnor.
Utjorden som hörer
till Säby,       4 tunnor.
Höö till Prästegården,
                     64 lass.
Klåkaren       16 lass.
Mälby,           42 lass.
Utjorden,       15 lass.


(Karttext vänstra sidan:)
Beetess haga.
Beetess haga.
Beetess ha-gha.
Lind.
Moojord.
Mojord.
Präste-gårdz egor möta.
Bogsta egor möta.
Leer jord.
Hård-walss  eng.
Leer jord.
Myr eng.
Leer jord.
Slåter täppa.
Mälby egor möta.
Huuss tompt.
Huuss tomt.
Huuss tompt.
Sanda egor möta.
Godh hårdwalss eng.
Myreng.


(Karttext höger sida:)
Prästens buut för sig sielf.
Säby egor möta.
Beetess haga till Prästegården.
Lind full med små skog.
Leer jord.
Lind.
Beetess haga till Prästegården.
Hård walss eng och hafua alla teegskifte, Prästegården, Määlby, Klåckargården och utjorden.
Mälby hafuer här intz.
Leer jord.
Leer jord.
Mälby hafuer intz här.
Här hafuer Mälby och prästen.
Leer jord.
Leer jord.
Beetess haga till Mälby och Prästegården.
Hårdwalss eng och myr eng ibland, hörer till Mälby.
Säby egor möta.
Skattmanssöö siöön.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.