T10:Titelblad


(Titelblad:)


                K161

Effter hans kongl. mayestätz
  wår allernådigste konungz
              befalning
            sampt under
baronens och öfwer directeurens
högwälborne herr Carl Gripenhielms
              direction

Hafwa wij vndertecknade så till geographiske som
geometriske chartor effter undfångne ordres, och igenom
wederbörligh mätningh och ransakningh, bringat öön Engsiö
belägen uthi Wäßmanneland Wästerås2 lähn, Ytter-
Tiurbo Härad, och Kongzåhra sampt Engsiö sochnar, med
alle deß ägor, och nu för tijden underliggiande öyar, holl-
mar iämpte hwariehanda under säthegården till dato häfda-
de appertinentier. Som skiedde uthi augusti, septembris,
octobris, novembris och decembris månader åhr 1692.
Och vnderdånigst inlefwererat den 9 octobris anno 1693

                                                       af
                Lorentz Rydström    Frid: Th: Bergman.1 Tillfogat i senare tid.
2 e nödtorftigt rättat från å.