T10:2b


(Rubrik:)

GEOMETRISK afmätningz DELINEATION
                              öfwer
Engsiö säthegårdh, med alle deß ägor hemma wedh gården
till deß qvantitet och qvalitet afmätte aff vnderteknade.
                         Anno 1692.

(Notarum Explicatio:)

                                                                                                                                 Åker                                      Äng
                                                                                                                        Tunnor    Kappar                  Palmar    Laß
A     Är sielfwa gården.
B.    Är stora steenhuset.
C     Är kiyrckian.
D     Är sochnestufwan.
E     Är een ny, ännu ofärdig, bygningh.
F     Är en gammal träbygningh.
G     Är Mälte- och tårkehuus.
H     Är stallet uthom gården, af steen bygdt.
I      Är ladugården.
K     Äro twenne gambla trägårdar.
L     Är een nyligen anlagder trägård, som ännu in-
            tet giör någon synnerlig frucht af sig
M     Det östra åkergiärdet, består een deehl, nämbligen
                både sidor om wägen ifrån grinden wijdh
                bärgz gierde, och till Herregården beteknat medh
        Numero 1. af sandblandat lera, om vthsäde 21: 6 1/4.
        Numero 2: Är een deel i samma gierde, nambligen1 som
                          ligger näst in till Prästegårdens gierde,
                          och kallas Sandana är sandjord, om 11: 3 1/2
        Numero 3: Är och i samma gierde een deehl
                          som kallas Nygierdet, af sandblan-
                          dat lera, om vthsäde 7: 20:                                                       39:                29 3/4
N     Det wästra åkergiärdet, een deel, nämbligen
              uth medh backarna, och är beteknat medh
        Numero 4. består af örjordh, om vthsäde 8: 23 1/6
        Numero 5: Är een deel i samma gierde, nämbligen
        nord-ost i gierdet, som består af
        sidländt swartmylla, dock myckit
        wäll dijkat utj, om vthsäde 2:   1/4
        Numero 6: Är ännu een deel i samma gierde,
                          som består af godh öhrblandat le-
                          ra, om vthsäde 29: 6 5/6                                                             39:              30 1/4
                                                    Transporteras                                                  79               28

                                                                                                                                     Åker                                  Äng
                                                                                                                            Tunnor    Kappar              Palmar    Laß
                                                    Transporterat                                                    79             29
O     Een åkerlöcka öster om trädgården af leer-
                jordh, om vthsäde                                                                                   1:              4 1/2
P     Är och åkerwreet, soder2 om gården uthj dräng<->
                ängen, af lerjordh, om uthsäde                                                                                18 3/4
Q     Är een äng kallas Båthuusängen, och uthj den
                samma godh hårdwall, beteknatt medh
        Numero 7: ā 2 laß på tunnelandet, giör                                                                                                      8:            1 1/5
        Numero 8: Är een deel i samma äng, som består af
                godh starrwall, 2 laß tunnelandet, ar3                                                                                                  6:            1 1/3
R     Är een äng, Nyängen kalladt, hwilken är myc-
                kit bergigh, och medh någon Ekeskog be-
                wuxin, doch emällan bärgen godh hårdh-
                wall, med Numero 9. beteknat, ā 1 1/2 laß tunnelandet är                                                                27              1 2/3
        Numero 10: Är een deel i samma äng, af starrwall
                ā 2 laß tunnelandet  blifwer starr                                                                                                       2              1 3/5
S     Är een äng, drängängen benämbd, af god starr-
                wall, ā 2 laß tunnelandet,                                                                                                                    8:             —
                                Summa på åker och äng                                                         81:           19 1/12               53:            1 4/5
T     Tegelängen; som tegell slagaren häfdar, består
        Numero 11 en deel af god hårdwall ā 2 laß tunnelandet 1: 1/3
        Numero 12: är een deel af god starrwall ā 2 l tunnelandet : 4 1/2                                                                              ?
                                                                                                                                                                          1:            1 1/2
V     Herregårdz oxehage, något bärgig, med gran-
                och små talleskogh samt eennbuskar, och
                medellmåttigt bethe uthi.
U     Herregårdz kalfwehage, och något bergig, medh
                eek- och sma4 granskog, sam<t> medelmåttigt bete
        Elliest har mäst herregården Mulabete för sin
                fäboskap, samt häst creatur på Må- och Lang5
                holmarna
        Fiskie till nödtorftten här hemma,
X     Torparens Erich Ersons åker i bärg, af örjordh, om                                                         22 5/8

                        Lorents G: Rydström    Frid: Th:  Bergman.

(Karttext:)

Här stöta Bärgz ägor inn till Eengrindz ägor
Eenkulla ägor mötha här på denne sijdan.
GRIS-FIERDEN

Här mötha Prästegårdz ägor.
Stam-dahls ägor.
Vthmar-ken stöter inn till här

alnar.
Alne-mått.

Eenkulla Rörwass Insiön

Kiyrckiesion

Röörwass.

Siöbod

Tegel-ugn

Tegel-ladan.

Tegelslagarens torp

Kåhl- och hampe-land


1 Fel för nämbligen.
2 Fel för söder.
3 Fel för är.
4 Fel för små.
5 Fel för Lång-.