T10:4b


(Rubrik:)


GEOMETRISK affrijtningh öfwer Bärgh sampt Lööt-torpet, med deß åker-
giärden och wreetar, till sin qvantitet och qvalitet afmätte af vnterteknade anno 1692


(Notarum Explicatio:)

                          Bärgz byy består af hallfwa hemman                                                                7                 Åker                               Äng
                          men hafwer i förra tijder warit                                                                         8         Tunland    Kapland        Palmar    Laß
                          Hwilka 7 hemman nu skola wara lijka utj åker och äng
A    Bärgz västra åkergierde, består af något grund sandblandat lera
                          öfwer hela gierdet, als till vthsäde                                                                                 40:            18
B    Deß östra åkergiärde, består af tämmelig god sandblandat
                          lera, doch näst hem wijd byn bättre, till vthsäde                                     30: 17
C    Är een deel i samma gierde, som är tagit af Storängen, och består
                          af suur sandig jord, om vthsäde                                                               2: 11              32             28
D    Som bonden Matz Anderson nu åboor, hemma<n>                1/2.
                          hafwer utj det wästra gierdet             grund sandblandat
                          lera, nämbligen 1/7 af hela utsädet, deß1 tegar äro beteknade med Numero 1, ??            5:            25 3/7
                          Vti det östra giärdet              något bättre sandblandat lera,
                          deß teegar medh Numero 2 beteknade,                                                   4: 11 4/7
                          Vti samma gierde Numero 3 suursandig jord, till vtsäde                              : 10 5/7
                          Noch utj samma gierde, deß särskillte stycken medh Numero 4 bete-
                          knade, af sandblandat lera, om                                                                    :  1:                4:          29 2/7
                          Twenne wretar nordan till wijd Lööt torpets ägor, bete-
                          knade med Numero 5 af sandblandat lera, om                                                                               14:
                          Noch een wreet i Stoorängen af haßelljord, om                                                                              23 1/5
                          Äng utj Storängen på åthskillige ställen, af hårdh och kiärr-
                          wall, hwilket och på den chartan finnes hwart för
                          sig anteknat, men här alt i hoop räcknat hårdh och
                          starrwalls höö, till                                                                                                                                                16         1/2
                                                      Summa på deß åker och ängh                                                             11           25 32/35         16:        1/2
                          Twänne små humblegårdar wijdh gården beteknade med Numero 6 om 200 stänger
                          Een hampetäppa strax der wijd, med Numero 7 noterat
                          Een lijten kålgårdh öster om byn, medh Signo
E    Som bonden Nils Larsson nu åboor hemman            1/2
                          hafwer utj det wästra gierdet            grund sandblandat
                          lera, deß tegar med Numero 8 beteknade, om vtsäde                                                        5:          25 3/7
       Numero 9   Deß tegar utj östra gierdet            något bättre
                          sandblandat lera, om vthsäde                                                                      4: 11 4/7
       Numero 10 Deß teegar i samma gierde    af sursandig jordh, om                                     : 10 5/7
       Numero 11 Deß särskilte åcker stycken, af sandblandat lera, om                                    : 21 1/2           5:          11 11/14
       Numero 12 Är et åkerstycke utj een wreet norr om gierdet af sandbladat lera                                                    10:
                          denna gårdh har och een åkerwret opgiordt i Stoorängen, af
                          deß ängz deel, som består af haßelljord, om                                                                                    16 5/8
                          Äng ingen annan än i Storängen på åthskillige ställen, som
                          här alt tillhoopa räcknas både hårdh- och starrwallz höö, till                                                                                   5.         
                                                      Summa på deß åker och ängh                                                              11          31 3/56            5:            —
       Numero 13 Är een åkerteg utj wreten wijd wägen, brukas till hampelandh
       Numero 14 Är en teg utj wreten på ander sijdan om wägen, brukas till kålgård.

                                                                                                                                                                   Åker                               Ängh
                                                                                                                                                           Tunland    Kapland        Palmar    Laß
F    Som bonden Erich Pehrsson nu åboor hemman            1/2
       Numero 15. Deß tegar utj wästra giärdet, alt lika2 med de andra hemmanens
                           teegar, af något grund sandblandat lera, om                                                                    5:           25 3/7
       Numero 16. Deß tegar utj det östra gierdet af tämlig god sandblan-
                           dat lera om vthsäde                                                                                    4: 11 4/7
       Numero 17. Deß tegar i samma giärde af suursandig jordh, om                                        : 10 5/7.
       Numero 18. Deß åkerstycke i samma giärde af sandblandat lera                                      : 10 3/4       5:             1 1/4
       Numero 19. Är ett åkerstycke utj een wret nordre till wijd Lööttorpetz
                           äng, som hörer till denna gården, af sandblandat lera, om                                                  :            12:
                           Äng utj Storängen als tillhopa räcknat hård- och starrwallz höö                                                                            9.         1 3/4
                                                                  Summa på deß åker och ängh                                                  11:           6 19/28          9:         1 3/4
       Numero 20. En humblegård om 100 stänger, och hampeland derhoos
       Numero 21. Är een teeg som brukas till kålgård uti wreten wäster om wägen
G    Som bonden Anders Staphansson nu åboor hemman    1/2
       Numero 22: Deß åkerteegar i wästra gierdet, af sandblandat lera,
                           något grundh, om utsäde                                                                                                   5:          25 3/7
       Numero 23. Deß åkertegar utj det östra giärdet af tämlig god
                           sandblandat lera, om vtsäde                                                                      4: 11 4/7.
       Numero 24: Deß tegar i samma giärde af suursandig jordh om                                        : 10 5/7.
       Numero 25. Deß särskilte åkerstycken i samma giärde, af sandblandat lera                     :  9 1/2.           4:          31 11/14
       Numero 26. Är några åkrar i een wreet nordan till af sandblandat lera                                                     :          14 7/8
       Numero 27.3 Äng uti Storängen als tillhopa räcknat, till höö.                                                                                                   13:            —
                                                                  Summa på deß åker och ängh                                                  11:            7 5/56          13:            —
       Numero 28. Är een teg i wreten öster om wägen, brukas till hampeland.
H    Som bonden Erich Clemetson nu åboor hemman      1/2
       Numero 29. Deß tegar uti det wästra gierdet, af något grundh och
                           sandblandat lera, om uthsäde                                                                                            5:           25 3/7
       Numero 30. Deß tegar uthi det östra gierdet af tämlig godh sandblan-
                           dat lera, om vthsäde                                                                                   4: 11 4/7
       Numero 31. Deß tegar i samma giärde af suursandig jordh, om                                         : 10 5/7
       Numero 32. Deß särskilte åkerstycken i samma gierde af sandblandat lera                        : 26 1/3          5:           16 13/21
       Numero 33. Är een ängz-wreet norr i koohagen af hårdwall, à 1 1/2 laß
       Numero 34.4 på tunnelandet beräcknat, giör                                                                                                                                    1 9/16
                           Ängen i Storängen alt ihoop beräcknadt, till                                                                                                         5:
                                                                  Summa på deß Åker och Ängh                                                 11           10 1/21         5:          1 9/16
       Numero 35. Humblegard5 wid gården, om                                                                150 stänger
       Numero 36  Eenn kåhlgård öster om byen
       Numero 37. Een teg i wreten wäster om wägen brukas till hampeland
I     Som bonden Nils Andersson nu åboor hemman       1/2
       Numero 38. Deß åkertegar i wästra giärdet, af grundh och sandblan-
                           dat lera, om uthsäde                                                                                                          5:          25 3/7
       Numero 39  Deß åkertegar i östra giärdet, af något bättre sandh-
                           blandat lera, om uthsäde                                                                            4: 11 4/7 :
       Numero 40. Deß tegar i samma giärde af suursandig jord                                                : 10 5/7 :
       Numero 41. Deß särskilte åkrar i samma giärde af sandblandat lera                                 : 17 5/8 :         5:            7 51/56
       Numero 42. Är een åkerwreet i koohagen af sandblandat lera, om                                                      :          17:
                           Noch har denne gårdh upgiort een åkerwreet af sinn ängz-
                           deel i Stoorängen, som består af haßeljord, om                                                                :            5 3/4
                           Äng i Storängen als till höö beräcknat                                                                                                                 10:            1/4
                                                                  Summa på deß åker och ängh                                                   11:           14 5/56        10:            1/4
       Numero 43. Kålgårdh öster om byen.
       Numero 44. Hampelandh. Numero 45. Lijten kallfwehage der hoos.
K    Som bonden Lars Nilsson nu åboor hemma1/2
       Numero 46. Deß åkertegar utj wästra gierdet af något grundh och
                           sandblandat lera, om utsäde                                                                                               5:           25 3/7
       Numero 47. Deß tegar i östra gierdet af god sandblandat
                           lera, om uthsäde                                                                                        4: 11 4/7 :
       Numero 48. Deß tegar i samma giärde af suursandig jord                                                : 10 5/7 :
       Numero 49. Deß eenskyllte åkrar i samma giärde af sandblandat lera                              : 15 1/2 :         5:             5 11/14
       Numero 50. Är een wreet öster i kohagen af sandblandat lera, om                                                                        16 1/4
                           Noch har denne gård een wreet utj Storängen af deß ängz
                           deel op giordh, af haßeljordh, om                                                                                                      5 3/4
                           Äng i Storängen på åtskillige ställen als till höö                                                                                                     15:            3/4
                                                                  Summa på deß åker och äng                                                    11:            21 3/14        15:            3/4
       Numero 51. Humblegårdh om                                                                                  100 stänger
       Numero 52. Kålgårdh öster om byen
       Numero 53. Trenne små täppor för kalfwar ,
♂    Är een koohage full med bärg och tall- gran och eennskog samt
                           några eekar iblandh, af medellmåttigt bethe emällan bärgen
                           och hörer samtliga grannarna till i Berg
       Muhlebete har elliest denna by intet uthan på trädes gierdet, wede-
                           brandh till nödtorfften.   Fiskie nödtorfftigt.
L     Är ett dagzwärckes torp, som torparen Erich Erichson nu brukar
                           giör ett dagzwärcke utj weckan.
       Numero 54. Deß åkerwreet hemma wijd byen af sandjordh, om                                                                            12:
       Numero 55. Deß åker i östra gierdet, wijd Änggrindz ägor, af sandblandale6 lera                                                   26 1/3
                           Har åker i Herregårdz wästra gierde af örjordh, om                                                                           22 5/8
                           Har och så twenne wretar i Storängen af haßeljord, om                                                                        7 3/8
                           Äng i Storängen på twenne ställen,
                                                                  Summa på deß åker och ängh                                                     2                4 1/3
       Numero 56. Een kålgårdh och hampetäppa der hoos
M   Är ett dagzwärckes torp som torparen Johan Staphanson
                            nu brukar, giör och ett dagzwärcke i weckan.
       Numero 57. Deß åker hemma wijd torpet af sand blandat lera, om                                                        1:              11 3/8
       Numero 58. Deß åker i östra giärdet, wijdh Änggrindz ägor   af sandblan-
                           dat lera, om uthsäde                                                                                                                           20 1/2

                                                                                                                                                                           Åker                            Ängh
                                                                                                                                                                Tunland    Kapland        Palmar    Laß
N.   Är een backestufwa som swarfwaren Anders Olufson boor utj, giör inga dagzwärke
       Numero 59  Deß åkerwret hemma wed stufwan af sandjordh, om                                                          :             8 1/5
       Numero 60. Een lijten åkerwret öster om wägen af sandblandat lera, om                                                                 2 4/57
O.   Är een fattigstufwan8 med een lijten täppa.
P.    Är een backestufwa som skomakaren Gabriel Erson boor uti, med een
                           lij<ten> täppa der hoos.
Q.   Är een backestufwa som klåckaren boor uthj.
R    Är een backestufwa som skomakaren Johan Mariusson boor utj
S.   Är kiyrckiogubbens stufwa, med een lijten åkerwreet af sandjordh                                                            :            4 1/2
T.   Är Lööttorpet som torparen Pehr Anderson brukar   giör
                           twå dagzwärcken utj weckan.
       Numero 61. Deß norra åkerwreet af sandjord, om uthsäde                                                                      :          26 7/8
       Numero 62. Deß wästra åkerwreet af sand blandat jordh, om                                                                 :           23 3/4
       Numero 63. Deß östra åkerwreet af sand blandat lera, om                                                                       1:           22 3/4
       Numero 64. Deß Äng af hårdwall, à 1 1/2 Laß Tunnelandet   giör                                                                                                 :          1 1/2
                           Äng i Stoorängen, om9
                                                                  Summa på deß åker och ängh                                                        2              9 3/8
                           Detta torp har sitt muhlebete på Lööten, tillijka med
                              Karßbo vid Kiären, som Gran- och Sundtorpen
V.   Är een åkerwret som häffdas af molnaren af sand
                           blandat lera, om uthsäde                                                                                                                     21 7/8

                                                        Lorents G: Rydström   Frid: Th: Bergman.

(Karttext:)

Karsbo ägor gräntza
På denne sijdan är Lööthen
På denne sijdan stöter Stoor-ängen inn till.

Prästegårdz ägor mötha Herregårdz ägor
Stööta här inn till Enggrindz ägor
Kåcke-torps ägor

Scala ulnarum

Bärgh med små-graan-skogh
Bärg med granskogh och några ekar ibland
Bärgh med några eekar
Kappelbacken
Kappel-myran
Bärgh
Bärg medh några eekar
Bärgh
Bärgh med ekar


1 ä-diakrit över e.
2 Tillfogat över raden.
3 Talet 27. förefaller överstruket.
4 Teckenföljden "o 34." är understruken; möjligen avses strykning.
5 Fel för -gård.
6 Fel för -blandat.
7 4/5 är något osäkert läst pga utflutet bläck.
8 Fel för -stufwa.
9 Härefter förefaller avsett tal inte ha förts in.