T10:5b


(Rubrik:)


Geometrisk charta öfwer Karßbo och Gräntorpet.


                    Notarum Explicatio.
Littera                                                                                                            Tun-    Kap-    Palm.
                                                                                                                        nor.    por.
                      Karßboo består af twenne hemman lijka
                         stora utj åker och ängh.
A.             Södergärdet af 8 tun- <och> 15 kapplandz widd hafwer sand-
                     jordh under Signo ♂                                                                      5      10
                     Något leerblandat, Signo <Jupitersymbol>                                  3        5
B.              Norregärdet af 9 tun- och 16 1/2 kapplandz widd hafwer
                     sandjord Signo ♂                                                                          1       15 1/2
                     Något leerblandat Signo <Jupitersymbol>                                   8        1
C.              Neder wid siön nys uptagen åker är swartmyllaktigh,
                     men mycket sand                                                                           1       27
D.              Ängen är hårdwall 8 tunland och beräknas 1 1/2 palm
                     på tunlandet                                                                                                        12.
E.               Een ängwret nedre wid siön belägen af små starr 1
                     tun- och 8 kappland, och beräknat 1 tunna på palmen                                           1 1/4
Numero 1. Som bonden Per Michelson åbor hafwer utj det
                     Södregärdet Littera A. sandjordh                                                  2        21
                     Leerblandat                                                                                   1       10 1/4
                     Vthj Nårregärdet Littera B: sandjord                                                      23 3/4
                     Något leerblandat                                                                          4         1 1/2
                     Vthj åkerwreten hwarest är swartmylla Littera C:                                    29 1/2
                     Hem ängen Littera D. god hårdwall                                                                      6.
                     Noch utj ängwreten nedre wid siön Littera E starwall                                             5/8.
F.               En haga af ringa bete
Numero 2. Som bonden Erich Mattzon åbor, denna gården kallas och
                     så Sandgrinda, hafwer utj Södregärdet Littera A. sandjord            2       21
                     Leerblandat                                                                                   1       10 1/4
                     Vthj Nårregärdet Littera B: sandjordh                                                    23 3/4
                     Något leerblandat                                                                          4            1/2
                     Vthj Åkerwreten som är swartmylla Littera C:                                        29 1/2
                     Hemängen Littera D. god hårdwall                                                                       6.
                     Noch utj Ängwreten nedre wid siön Littera E. starwall                                           5/8
                     Fiskie hafwer denna byn nödtorfftight
G.              Een liten haga af ringa bete.
                  Mulbete hafwer denna byn klöf om klöf med Tiären, som kan
                     sees af des charta Littera1       och Littera1
H.              Qwarnen kommer säthegården till
I.                Qwarnstufwun hafwer ingen åker allenast en liten
                     åkerteppa fins igen på Berg<->chartan Littera1
Numero 3. Bräntorpet hwarest , torparen Jacob1                    bor
K.              Norrewreten af grund sand jordh                                                                            24 1/2
L.               Sodrewreten2 af hel swag sand jordh                                                                      15 1/4
                  Deß äng fins igen af Stor äng<->chartan.
M.              En liten hage af helt ringa bete.
                  Bete brukar detta torp klöf om klöf med bönderne utj byn
                                                        Afmätt in Septembris 1692.
                                                            af.
                                                                  Frid: Th: Bergman.

(Karttext:)

Gran<->fjär-den

Scala ulnarum

Här betes-mar-ken.
Här stöter Tiären till.
Här möter vth-marken.

Erich Mattßon.
Per Mi-chelßon.
Grän-torpet.


1 Här har utrymme lämnats för komplettering som inte blev av.
2 Fel för Södre-.