T10:6b


(Rubrik:)


GEOMETRISK CHARTA öfver Kiæren och des vnderliggiande torp.


                                    Notarum Explicatio
Littera                                                                                                                                                                                      Tunne-    Kappland    Pallm.
                                                                                                                                                                                                 land.
                                Kiären består af 4 hemman lijka stora uthi åker och äng.

A.                Södregiärdet af 16 tunn- och 8 kapplandz vidd hafver allt lerblandat sandjord.                                                            16                8
B.                Norr giärdet af 28 tunlandz <och> 6 1/2 kapplandz vidd hafver god örblandat leera. Signo <Solsymbol>                   16:
                            Rödachtig dung-jord Signo <Jupitersymbol> sidlänt.                                                                                       10:             27:
                    Noch utj samma gärde äro många tegar af hvillka för des odugligheet skull några ligga öde och
                            de som brukas betecknas med Signo ♂                                                                                                               1:             11 1/2
C.                Vreten som lyder till södre giärdet sandblandat och svart mylla                                                                                     4:                2.
D.                Litzla ängen hafver god hårdvall Signo <Solsymbol>. 30 tunland <och> 16 kappland ā 1 pallm på tunlandet                                              30 1/2
                            Starrwall Signo ♂. 12 tunland. 1 tunland på pallmen                                                                                                                          12
Numero 1.  Som bonden Anders Iohansßon åboor. Hafwer utj södra giärdet Littera A.                                                                    4:                2.
                    Noch uthi Norregiärdet Littera B. örblandat leera                                                                                                         4:
                    Rödachtig dung-jord sidlent                                                                                                                                          2:              22 1/2
                    Noch af tegarne som kunna brukas                                                                                                                                                12 1/2
                    utj vreten C                                                                                                                                                                  1:
                    utj litzle ängen D god hårdvall                                                                                                                                                           1/2        7: 5/8.1
                    Noch starrvall                                                                                                                                                                                              3:
E:                Vthi samma en ljten åkervreet vijd kallfhagen af haßelljord                                                                                                                 6 1/2
G.                En liten hage kom denna gården allena till.
H.                Humblegård om 30 kupor
Numero 2.  Som bonden Lars Erichson åboor haar utj Södregiardet2 Littera A                                                                                 4:                2:
                    Noch utj Norregiärdet Littera B. örblandat leera                                                                                                           4:
                    Rödachtig dung-jord sidlänt                                                                                                                                          2:              22 1/2
                    Noch af tegarne som kunna brukas                                                                                                                                                18
                    Vthj vreten C.                                                                                                                                                              1:
                    utj litzle ängen D. god hårdvall                                                                                                                                                           1/2.      7 5/8.
                    Noch starrvall                                                                                                                                                                                              3
I.                  Teppa med kåål och annat små??.
K.                Humblegård om 30 kupor.
Numero 3.  Som bonden [utj] Erick Olufson åbor hafver utj Södre-giardet2 Littera A                                                                       4:                2:
                    utj Norregiärdet Littera B. örblandat leera                                                                                                                    4:
                    Rödachtig dung-jord sidlänt                                                                                                                                          2:              22 1/2
                    Noch af tegarne som kan brukas                                                                                                                                                     4 1/2
                    Vtj vreten C.                                                                                                                                                                1
                    Vtj litzle ängen D. god hårdvall                                                                                                                                                           1/2.      7. 5/8.
                    Noch starrvall                                                                                                                                                                                               3:
L:                 En täppa med kåål.
M.                Humblegård om 60 kuupor.
N.                En täppa att hafva sma3 creatur utj.
Numero 4.  Kallas ochså Backa hvillket bonden Anders Matzon åboor hafver utj Södregiärdet Littera A                                          4:                2:
                    Vthi Norragiärdet Littera B. örblandat leera                                                                                                                  4.
                    Röödachtig dungjord sidlänt                                                                                                                                          2               22 1/2
                    noch af tegarne som kan brukas                                                                                                                                                       8 1/2                                                   
                    utj vreeten C.                                                                                                                                                                1                   1/2
                    utj litzla ängen D. god hårdvall                                                                                                                                                                       7. 5/8.
                    Noch starrvall.                                                                                                                                                                                              3.
O.                En kåltäppa
P.                 Humblegård om 24. kupor.
Q.                Muulbete är slätmark intet mycket skog och berg hvillket bete denne
                        byen med torparna och Karsboo bruka klöf om klöf
R.                Är och uthmark full med berg brukas lika som Q. nödtorfftigt fiskie
                      är och till denne byn. Flere lägenheeter gifves intet till denna byn
S.                 Kallfhage af medellmåttigt beete: bruka deße 4. klööf om klööf.

                                    Notarum Explicatio.
                                                                                                                                                                                                Tunnland  Kappland  Pallm.
Numero 5.  Sundtorpet som sundkarlen4                            åboor
T.                 En  vreet sandblandat svartmylla Signo <Solsymbol>                                                                                                 1.             1 1/2
                    Grund örjord Signo ♂                                                                                                                                                              13.
U.                En haga af ringa beete
V:                 Hamp- och kalltäppa.5
Numero 6.  Ett dagzvärkz torpp hvillket torparen Erich
                    Olufson åboor
W.                En vreet af sandblandat svartmylla                                                                                                                              1:            20.
X.                En vreet af sandjord                                                                                                                                                                  13 1/2
Y.                 En kååltäppa.
Numero 7.   1/2 dagzvärkz torpp hvillket torparen Mårten
                    Johanson åboor.
Z.                 En vreet af sandjord                                                                                                                                                                  13.
Æ.                Noch een vreet af sandjord                                                                                                                                                       15.
Numero 8.   Ett torpp som påstlöparen Johan åboor haar
                    hvarken åker eller äng.
Numero 9.   1/2 torpp hvillket Johan Matzon åboor. Haar
                    sijna vreetar utj Stoorängen. Muulbeete
                    brukar detta torpp6 med bönderna, som de andre torparne
                    Alle deße torpare hafva äng utj Stoorängen.

(Karttext:)

Gran<->fjär-den.
Spån-sun-det.
Krååk-grundet
Kuuröön mööter på denna sij-dan.

Här möö-ter Grän-tor-pet.
Kars-boo möö-ter här.
Löö-torp-petz ägor hijt.
Här Bergz ägor.
Här allt om-kring möö-ter Stoor-ängen

Scala ulnarum.

Afmätt utj Octobris 1692.
            af.
Frid: Th: Bergman och Lorentz Rydström.

Färge torpet
Färgestaden

Erich Olufzon
Påstlöparen Johan
Anders Johansßon
Mårten Johanßon
Erich Olofzon
Lars Erickson
Johan Matzon

Anders Matzon

Muul-beete. Tämblig gott.

Lijten insiöö.


1 5/8 står till höger om kolumnen och har tillfogats efter att 7: skrevs.
2 Fel för -giärdet.
3 Fel för små.
4 Härefter plats för ej ifyllt namn.
5 Troligen fel för kål- eller kalf-.
6 Teckenföljden ta torpp står över struken felskrivning.