T10:7b


(Rubrik:)


Geometrisk charta öfver Högzhollm.


                                    Notarum Explicatio.
Littera                                                                                                                                                                                      Tun          Kap        Palm
                                                                                                                                                                                                 land.        land.
                                Högz-holm består af 2 hemman lijka stora utj
                                                åker och ängh.
A.                Södregiärdet af 17 tun- <och> 16 1/2 kaplandz widd, hafwer
                    sandjord under Signo ♂                                                                                                                                          3.            12 1/2
                    Något leerblandat Signo <Jupitersymbol>                                                                                                            3.              1.
                    God leer jordh Signo <Solsymbol>                                                                                                                      11.             3.
B.                Nårregiärdet af 10 tun- <och> 19 1/4 kaplandz widd haf-
                        wer sandjord Signo ♂                                                                                                                                         2             17
                        God leerjordh Signo <Solsymbol>                                                                                                                     8               2 1/4
C.                Ängen som är belägen öster om byn hafwer god
                    hårdwall Signo <Solsymbol>. 6 tunlan ā 1 palm på tunlandet                                                                                                                  6.
                    Skarp hårdwall Signo ♂. 3 tunland ā 2 tunland på palmen                                                                                                                       1 1/2
                    God starrwall Signo <Jupitersymbol>. 15 tunlan ā 1 tunland på palmen                                                                                               15
                    Skarp starrwall Signo ♀. 3 tunlan ā 2 tunland på palmen                                                                                                                         1 1/2
D.                Een kåltäppa som dhe äga hwardera sitt stycke uthj
E.                Een hampetäppa utj hwilken de och äga hwardera sit stycke
Numero 1.  Som bonden Pär Anderßon åbor hafwer utj det sö-
                    dre giärdet Littera A. Sandjordh                                                                                                                             1.             22 1/4
                          Något leerblandat                                                                                                                                             1.              31
                    Leer jordh                                                                                                                                                              5.              17 1/2
                    Noch uthj Nårregärdet Littera B. sandjord                                                                                                              1                8 1/2
                    God leerjordh                                                                                                                                                         4                 1
F.                 Een wreet tagen af storängen af god leerblandat sandmylla                                                                                       1                    1/2
                    Höö uthj ängen öster om byn nedre wid siön Littera C god
                        hårdwall Signo <Solsymbol>                                                                                                                                                             3.
                    Skarp hårdwall Signo ♂                                                                                                                                                                            3/4
                    God starrwall Signo <Jupitersymbol>                                                                                                                                                  7 1/2
                    Skarp starrwall Signo ♀                                                                                                                                                                            3/4
                    Vthj kåltäppan Littera D: och hampetäppan Littera E: kommer
                    den gården till det som är betecknadt med Numero 1. Således
                    äro och alla dhe andra skifften utj både åker och äng betecknade
G.                Humblegård om 100 kupor.
H.                Humblegård om 80 kupor.

Numero 2.  Som bonden Lars Anderßon åbor hafwer utj det
                        Södregärdet Littera A. sandjordh                                                                                                                       1.             22 1/4
                        Något leerblandat                                                                                                                                               1.               2
                        Leer jordh                                                                                                                                                          5.              17 1/2
                        Noch utj Norragärdet Littera B. Sandjordh                                                                                                        1.                8 1/2
                        God leerjordh                                                                                                                                                     4                1
I.                  Een wreet tagen af storängen är god lerjord                                                                                                                             26 1/2
K.                Noch en wreet tagen af storängen är lerjord men mycket grund                                                                                2              10
                    Höö utj ängen öster om byn Littera C god hårdwall Signo <Solsymbol>                                                                                                3.
                        Skarp hårdwall Signo ♂                                                                                                                                                                        3/4
                        God starrwall Signo <Jupitersymbol>                                                                                                                                              7 1/2                      
                        Grof starrwall Signo ♀                                                                                                                                                                          3/4
                    Vthj kåltäppan Littera D. och hampetäppan Littera E. kommer
                    den gården till som är betecknat medh Numero 2.
                    Således äro och alle dhe andra skifften betecknade uthj
                    åker och ängh.
L.                Humblegården om 150 kupor.
M.               Humblegården om 70 kupor.
N.                Een liten kalfhage af berg och små enebuskar är ringa
                    bete, hwilken brukas begge gårdarne klöf om klöf.
                    Nödtorfftigt fiske särdeles wårtijden, hwilket fiskie
                    säges förr hafwa lydt till Bergbyn.
                    Mulbete brukar denne byn, som dhe andra uthj Östre-
                    gränden nembligen Enkulla, Engrind, Labbarn och
                    Näß, klöf om klöf och är tämlig godt bete.

(Karttext:)

Här alt om<->kring möter Stor-ängen.
Kuröö ägor mötha
Oxe-fiär-den.
Här möter Haget

Afmätt in Octobris Anno 1692.
                Af.
        Frid: Th: Bergman

Scala ulnarum.

Lars Ander-son
Per Anderson