T10:8b


(Rubrik, vänstra kartan:)


GEOMETRISK DELINEATION öfwer Labbarn
med bägge deß åkergierden afmätt af vndertecknadt Anno 1692

(Notarum explicatio:)
                                                                                                                                        Åker                            Äng
                                                                                                                            Tunnland    Kappland    Palmar    Laß
A         Labbarn som bonden Anders Månsson nu åbor hemman
        Deß norra åkergiärde1, enn deel, Numero 1, bestående af godh [ler]
                leerjordh, doch med många ekar, som säden förderfwar, om                      6:                20:
        Numero 2: är een deel i samma gierde som består af grund orjord2, om              1:                18:
C     Det södre åkergierdet, een deel, Numero 3 består af lerjordh, om                      7:                  7 1/2
        Numero 4 är een deel i samma gärde3 som består af grund ör-
                jordh :4 och är i detta gerdet och så många ekar :5 om                                 1:                  8 1/4
        Äng, jngen här hemma uthan j Storängen twänne
                styckenn, som Numero6    vid Granskiär som Numero6    wijsa
                alt ihoop räcknat                                                                                                                             7:           1:
                                                            Summa på åker och ängh                             16:                21 3/4
D     Humblegård om7
E     Trägården.
F     Kåhltäppa
G     Hampetäppa
       Sitt nödtorfftige muhlebete har denne gårdh ut
        på haget, samt wedebrand och gierdzle. Fiskie nödtorfftigt                                 Lor: Rydström

(Karttext:)

Wth-marcken
Ha-get
På lilla sijdre

Alnar
Scala ulnarum

(Rubrik, högra kartan:)

GEOMETRISK afrijtningh öfwer Gißleholmen
med et der pa1 liggiande torp, afmät af vnderteknad Anno 1692

(Notarum explicatio:)
                                                                                                                                        Åker                            Äng
                                                                                                                            Tunnland    Kappland    Palmar    Laß
A.    Är sielfwa Gißleholmen med någon ung gran, och tall
[B]2      doch mäst biörcke skogh, och skräckelig bergugh.
B     Torpet som för fåå åhr sedan är opbygdt
C     Deß åker af grof sandöhrig jordh, om vthsäde                                                       :                  3:
D     Een holma som brukas till äng, men gräset förtäres
        mäst om sommaren af boskapen som simmer der
        ut och är den samma af hårdwall allenast om
        några såtan3.
E     Een lijten hage af ringa muhlebete,
F.     Är een fyrkantig steen, som är widh paß 3 :
        qvarter hög, och står på wästre sijdan intet
        långt från siööstranden, wäll omskohlat, och
        föregifwes wara een råå steen emällan
        Ängsiöö ägor och de angräntzande. Lorents G: Rydström

(Karttext:)

Alnar
Alne mått.


1 Här utstruket t.
2 Fel för ör-.
3 g är skrivet på ett s (jfr nästa ord).
4 Dessförinnan vertikalt streck. (-Sätta in nåt grafiskt i stället för denna not? Men hittar inget lämpligt i mina fonter.)
5 Därefter vertikalt streck. (-Sätta in nåt grafiskt i stället för denna not? Men hittar inget lämpligt i mina fonter.)
6 Härefter plats för ett tal som ej fyllts i.
7 Tydligen avsedd uppgift om antalet stänger eller kupor saknas.