T10:9b


(Rubrik:)


GEOMETRISK CHARTA öfwer Engrind, Kåcktorpet, Wäfwartorpet och Herrgårdzröyningen.


                                Notarum Explicatio.
Littera                                                                                                                        Tun-        Kap        Palm.
                                                                                                                                   land.        land.
                        Engrind är ett enstacka hem och hef-
                        das af befallningmannen Oloff Ek
A.                Wästre-gärdet god leermylla                                                                     4.            14 1/2
B.                Östregärdet och god leermylla                                                                   3.            24
C.                Ett stycke åker af örmylla                                                                          1.              2 1/4
D.                Åkerwret af haßelljordh                                                                                            24
E.                Åkerwreet af haßelljordh                                                                           1.             19
F.                 Hemängen är mäst af små starr ā 4 tunland
                    24 kapland och 1 tunland på palmen                                                                                         4 3/4
G.                Een äng af hårdwall 2 tunland 16 kapp-
                    <land> och 1 palm på tunlandet                                                                                                2 1/2
                    Mulbete hafwer denna byn utj haget som
                    dhe andra utj Östregränden.

                        Kåckztorpet är dagzwärckz torp, hwilket
                        nu Anders Mårtenßon åbor
H.                Gärdet beläget wäster om torpet är tämlig
                    god lermylla allenast et litet stycke ligger något sankt                                  2.              4 1/3
I.                  Åkerwreten närmast torpet är haßeljordh                                                                  14
K.                Een åkerwreet af haßelljordh                                                                                     28 1/2
                    Äng hafwer detta torpet utj Storängen
                    och mulbete med dhe andra utj haget.

                                Notarum Explicatio.
                                                                                                                                  Tun-        Kap        Palm.
                                                                                                                                   landh.      land.
                            Wäfwartorpet är dagzwärckztorp, hwil-
                            ket nu åbor tårparen Pär
L.                 Är en åkerwret af god lerblandat sandjord.                                                2.              9 1/2
M.                Een åkerwret af grund sandjordh                                                               1.            17.
N.                Ängen af skiön hårdwall är 4 tunland
                    och kan beräknas1 1 1/2 palm på tunlandet                                                                                 6.
                    Mulbete hafwer detta torp och så utj haget.

O.                Hergårdzröyningen hafwer hårdwall
                    Signo <Solsymbol>. 11 tunland och berecknat 1 tun<land> på palmen                                   11
                    Starwall Signo ♂. 6 tunland, och 1 palm på tunlandet                                                                6.

(Karttext:)

Här alt om kring möter Stor-än-gen
Här möter Haget alt om kring.
Grijs<->fjär-den.
Berg<->gärdet möter
Enkulla-gärdet möter här
En-kul-la äng möter här
Enkulla<->gärdet mö-ter här alt om kring.
Ängen möter
Enkulla beteshage möter.

Kåck-torpet.
Kåck-torps kåltäppa
Engrindz kryd- och kaltäppa2
En-grind samt tompt.

Wäf-war-torpet.

Afmätt uthj Octobris 1692.
    Af. Frid: Th: Bergman.

Scala ulnarum


1 ä-diakriten står egentligen över n.
2 Fel för kål-.