T10:10b


(Rubrik:)


GEOMETRISK CHARTA öfwer STOR ÄNGEN.


                                    Notarum Explicatio.

                                                                                                                                                                                                       Kappland      Palm
                        Stoorängen uti hwilken äro rådande Såtegården, Bergz-
                        byn, Tiären, Karsbo, Enggrind med des Torpare samt
                                    Högsholm och Labbaren.
Littera
A                 Sätegårdz slätt af hårdwall kallas Herrgårdz tegar är 6 tunn- och
                    16 kappland ā 1 palm på 2 tunnland                                                                                                                                                     3 1/4.
A.                Herregårdz Rynningen kallat hafwer en deel af sältwall Signo ♂ 26 tunnland                                                                                        13.
                    Der samma städes sank dywall 8 tunnland och 8 kappland Signo <Jupitersymbol> beräknat 1/4 palm tunnlandet                              2 1/2.
A                 Klackhammars slätt är hårdwall är 5 tunnland ā 1 tunna1 på palmen                                                                                                       5.
A                 Herregårds stor slåtter hel slätt, hårdwall om 20 tunnland och 24 kappland
                    och beräknas 1 tunna1 på palmen                                                                                                                                                           20 32
B                 Bergzbys tegar med hoppslåttern3 är beläget strax innom bergzgrin-
                    den är alt slätt och skarp hårdwall är 8 tunnland och beräknas4
C.                Bergbyns tegar belägne strax wid Högzholm neder wid Ärö gärdzgård
                    äger hårdwall full medh haßel och ekskog Signo ♂. 2 tunnland och 7 kappland
                    Slät hårdwall Signo <Solsymbol>. 8 tunn- och5 kapplandh
                    Små starr Signo <Jupitersymbol> 3 tunnland och 16 kappland ā 1 tunnland på palmen                                                                     3 1/2
Numero 1.  Som är bonde uti Berg Matz Anderson äger af tergarne B.                                                                                                                      1.
                    Af tegarne C. äger hårdwall full med haßel skog slät hårdwall
                    Små starr
D                 Des äng är hårdwall full med haßel och ekeskog 4 tunnland a 1/4 palm tunnlandet                                                                                   1.
E                  Noch des äng af kiärwall Signo <Jupitersymbol> a 12 tunnland 1 palm tunnlandet                                                                             12
                    Noch hårdwall med skog Signo ♂ 5 tunnlandh 1/4 palm tunnlandet                                                                                                          1 1/4.
F                  Wret af haßeljord                                                                                                                                                          23.1/5.
Numero 2.   Är bonden uti Berg Nils Larsson äger af tegarne B                                                                                                                                  1.
                    Af tegarne C hårdwall full medh haßle skogh
                    Slät hårdwall
                    Små starr
G.                Des ?ådd fult med kiärr- och sältwall Signo ♂. 2 tunnland och 16 kappland a 1/2 palm tunnlandet                                                        1 1/4.
                    Hårdwall Signo <Solsymbol> 6 tunnland beräknat 1/2 palm tunnlandet                                                                                                   3.
H.                Des storäng full med skog är hårdwall 11 tunnland 1/4 palm tunnlandet
I.                  En wret uti samma ängzpart                                                                                                                                                                  16 5/8.
Numero 3.   Är bonden uti Berg Erich Person äger af hagarne B af hagarne C. hård-
                    wall full med haßelskog
                    Slät hårdwall
                    Små starr
K                 Des storäng mäst full med haßelskog och enebuskar doch hårdwall, om                                                                                                   7 7/8
L                  En wret af haßeljord                                                                                                                                                       13
Numero 4.   Är bonden uti Berg Anders Sta?son, äger af tegar B. af teg. C. hård-
                    wall full med haßel-skog
                    Slätt hårdwall
                    Små starr
M                 Des äng är af hårdwall med tiock eek och haßel-skog Signo ♂ är 3 tunnland
                    och 8 kappland, kan beräknas för en palm                                                                                                                                               1.
                    Slät hårdwall Signo <Solsymbol>. 10 tunn- och 16 kappland kan räknas för 10 palmer                                                                       10.
Numero 5.   Är bonden uti Berg Erich Klemson äger af tegarne B af tegarne C hård-
                    wall full med haßelskogh
                    Slät hårdwall
                    Små starr.
N                 Des stor äng full med eek och haßelskog samt ene buskar, är hårdwall är 10
                    tunnland men kan ey räknas för mehr än 3 palmer in alles                                                                                                                         3.
O                 en wret tagen af samma äng                                                                                                                                                                    1 1/4.
Numero 6.   Är bonden i Berg Nils Anderson äger af tegarne B                                                                                                                                  1.
                    Af tegarne C. hårdwall full med haßelskogh
                    Slät hårdwall

Littera                                                                                                                                                                                             Kappland      Palm
                    Små starr
P                  Des ?ådd af hårdwall Signo <Solsymbol> 1/2 palm tunnlandet                                                                                                                3 1/4.
                    Sältwall dersammastädes Signo ♂ lika beräknat                                                                                                                                         7/8
Q.                Des storäng alt full med haßel och ekeskog 1/4 palm tunlandet                                                                                                                  4.
R                 En liten haga instängd af dess stoor äng
Numero 7.   Är bonden uti Berg Lars Nilsson äger af tegarne B                                                                                                                                   1.
                    Af tegarne C hårdwall full med haßelskog
                    Slät hårdwall [små starr]
                    Små starr
S                  Des ?ådd slät sältwall Signo1/2 palm tunnlandet                                                                                                                                  3 7/8
                    Hårdwall Signo <Solsymbol> 3/4 palm tunnlandet                                                                                                                                   1 1/2
T                  Des storäng full med haßel och ekskog hårdwall 1/4 palm tunnlandet                                                                                                         8.
U                 En wret tagen af des stooräng och haßel jord                                                                                                                                            3 1/2
V                 Tiär tegarne hårdwall Signo <Solsymbol> 1/2 palm tunlandet                                                                                                                    8.
                    Dywall Signo ♂ lika räknat                                                                                                                                                                      2.
Numero 1.   Är bonden i Tiären Anders Johanson äger uti tegarne V. hårdwall                                                                                                             2.
Numero 2.   Är bonden uti Tiären Lars Erichson äger uti tegorna V hårdwall                                                                                                                   1/2.
                    Dywall
Numero 3.   Är bonden uti Tiären Anders Matzson äger uti tegarna V hårdwall
                    Dywall
Numero 4.   Är bonden Erich Olofson i Tiären äger uti tegarna V. hårdwall
                    Dywall
W.                Är Pär Michelsons i Karsbo ängzpart och äger hårdwall full med haßel-
                    skog 4. tunnland Signo ♂ kan räknas för 1 palm                                                                                                                                      1
                    Små starr Signo <Jupitersymbol> med een och albuskar 4 tunnland beräknat för 1 1/2 palm                                                                   1 1/2
X                 En åkerwret af haßeljord                                                                                                                                                    9.
Y                 Är bonden i Karsbo Erich Matzsons ängzdehl, mäst hårdwall, och mäst slät, 4 tunnland                                                                            3.
Z                 Är bondens uti Högzholms Pähr Andersons ängsdehl alt slät god hårdwal 8 tunnland 1 palm på tunnlandet                                               8
Æ                Är bondens i Högsholms Lars Andersons ängsdel samma ängzwall lika räknat, 6 tunnland                                                                          6.
OE              En åker-wret af samma äng tagen                                                                                                                                        8.
AU              Labbars ?ådde kom Labbaren till är hårdwall alt fult med enbuskar är 8 tunnland 1/2 på palmen                                                                4.
EU               Labbars storäng full med haßel ekar och granbuskar; allenast något slätt är alt hårdwall
                    14 tunnlandh och 4. tunneland på palmen                                                                                                                                                  3 1/2
A6                Lött tårparens äng strax inn för grinden den röde är hårdwall full med haßel och ekeskog är 10
                    tunnland och 16 kappland, beräknat 1/4 palm tunnlandet                                                                                                                           2 5/8.
B                 Löttorpetz äng widh Högzholmen Signo <Solsymbol> hafwer hårdwall                                                                                                       3/4.
                    Små starr <Jupitersymbol>                                                                                                                                                                    1.
C                 Klåckarens äng af hårdwall full med eenebuskar                                                                                                                                           1/2
D.                Klåckartorpets äng hårdwall                                                                                                                                                                        1/2
E                  Erich Erichsons tårparens i Berg af hårdwall medh7 eek och haßelskog 2 tunnland                                                                                        1/2
F.                 Noch ett ängz stycke af samma jord a 6 tunnland lika räknat                                                                                                                     1 1/2
G                 En åkertäppa af haßeljord                                                                                                                                                                        4. 5/8.
?                  Noch en wret som är mindre                                                                                                                                                                     2 3/4.
H.                Mölnarens äng sank dywall om 1 1/2 tunnland                                                                                                                     1.                      1/28
I                  Grantorpetz äng full med eek och haßelskog hårdwall 5 tunnland och beräknas                                                                                          1. 1/4.
K.                En åkerwret strax der brede widh af haßeljord                                                                                                                  21.
J.                 Ett ängstycke fult med berg haßel och eekeskog 1 tunnland och kan beräknas                                                                                              1/8.
                                                                                                                                                                                  Tunnland
L                  Erich Olofson tårparens i Tiären äng, är hårdwall men full med haßel och ekeskogh
                    Signo <Jupitersymbol> 2 tunnland 16 kapplandh beräknat                                                                                                                        1/2
                    Dersammastädes slät hårdwall Signo <Solsymbol> 1 tunnlandh                                                                                                                1.
L                  Af samma äng en åkerwret af haßeljord                                                                                                                            21.
M                Mårten Johanson torparens i Tiären äng full med haßel och ekeskog hårdwall 6 tunnland                                                                            1 1/2
M.                En åkerwret tagen af samma äng af haßeljord                                                                                                                     8
N                 Tårparen i Tiären Erich Johansons ängzdel af selt9 och dywall ā 2 tunnland 16 kappland                                                      [6/8.]                 6/8
N                 En åkerwret af haßeljord                                                                                                                                                    9 7/8.
O                 En åkerwret af haßeljord är något större                                                                                                                           15.
O                 En ängztäppa dersammastädes af sältwall beräknat                                                                                                              [1/8.]                 1/8
O.                En åkerwret belägen10 widh Tiärby tegarna af swartmylla                                                                                                    24.
P                  Sundtårpets äng full med haßel och ekeskogh Signo <Jupitersymbol> hårdwall                                                                  [1/2]                  1/2
                    Noch slät hårdwall 3 tunnland Signo <Solsymbol>                                                                                                                                   1 1/2
                    Starrwall 5 tunnland Signo ♂                                                                                                                                                                    2 1/2.
Q                 En åkerwret af haßeljord                                                                                                                                1                 16.
R                  Sundtårpets kohaga med berg haßleskogh och ek
S                  Kocktårpets äng full medh haßel och ekeskogh är 26 tunnland och kan beräknas                                                                                      3 1/8
T                  Är en haga som befallningzmannen Olof Ek uti Engrind och bön-
                    dren uti Berg Matz Anderson och Nils Larson hafwa instängt
V.                 Herregårdz slätt af hårdwall om 3 1/4 tunneland blifwer höö,                                                                                                                       3 1/4
W                Mårten Jahanßons torparens i Tiären åckertappa11 af
                    haßelljord                                                                                                                                                                           4 3/4
                                                                Afmätt uthj Novembris och De-
                                                                cembris månader
                                                                                                  af
                                                                                    Frid: Th: Bergman    Lorents Rydström

(Karttext:)

Här alt. om kring möter vth-mar-ken.
Kiären möter här.
Vpp-lands sij-dan här.
Kur-öös ägor mö-ta här.

Här angrän-sa Bergs byy ägor.
Kåcktorps wre-tar.
Ängrinds wre-tar.
Kåcktorps wreet möter här.
Något af Enkulla ägor.
Engrindz ängh.
Här möter Ha-get.
Här mö-ta Högs-holms ägor.

alnar
Scala ulnarum

Liten insiö
Herre-gårdz röy-nin-gen
Odugelig enebacke.
Odugelig enebacke.
Säthegårdz teegar.
Klackham-mars slätt
Herregårdz stoor-slåtter


1 I betydelsen 'tunnland'; se SAOB T 3180 TUNNA, sbst. 4.
2 Denna siffra är mindre och upphöjd; troligen avses ett bråktal, kanske 3/4.
3 Ej helt säkert läst inledande (versal) bokstav, men jfr SAOB H 1193 HOP-SLÅTTER, 'gemensam slåtter'.
4 Härefter förefaller text saknas, som då inte överförts från konceptkartan.
5 Härefter saknas talangivelse, om inte 8 är underförstått.
6 Härifrån angivelser med versaler i fraktur, till skillnad från antikva ovan. I vissa fall har samma versal använts mer än en gång, men med olika utförande av frakturversalerna.
7 Något otydligt, kanske delvis rättat. Ordet och resten av raden är skrivna på radmarkerande understreckning.
8 Något oklar radindelning.
9 Jfr SAOB S 16183 SÄLTA, sbst.2 '(sank) strandmark (utnyttjad till slåtter l. bete)' och S 16186 SÄLTINGS-VALL 'vall bestående av saltäng(smark)' .
10 Något otydligt, på utstruken felskrivning.
11 Fel för -täppa.