T10:11b


(Rubrik:)


Geometrisk afrijtning öfwer Nääs by samt tor-
pet Ekelund, med alle deß ägor, afmätte af vnderteknade Anno 1692

(Notarum explicatio:)
                                                                                                                                                             Åker                            Äng
                                                                                                                                                    Tunnor    Kappar    Palmar    Laß
            Nääs består af twenne hemman, doch har hwart dera sine särskilte ägor, samt et torp.
A     Öster södre gården, som bonden Anders Andersson nu åboor hemman
B      Det östernorre åckergierdet, Numero 1. Sandblandat swartmylla, om vthsäde                             2:          30 7/8
            Numero 2 är een deel i samma gierde, bestående af sandjordh, om vtsäde                               1:          20 5/61
C     Det wäster södre åkergiärdet, Numero 3 består af sandblandat swartmylla, om                            3:            72
            Numero 4 är een deel i samma gierde, som består af sandjordh, om vtsäde                              1:          31 5/8
D     Trenne små åker-wreetar, alla bestående af leerjordh, om vtsäde3
E      Deß äng, bestående een deel, Numero 5, af tämmelig godh hårdwall, ā 2 laß tunnelandet, giör                                   14:
            Numero 6 är een deel j samma äng, som består af godh starrwall, till höö                                                                4            1
                                                                                        Summa på deß åker och ängh                                                   18:           1:
F.     Humblegård wed gården om ________ 100 stänger
G.    Kåhlgård emällan ängen och beteshagen.
H.    Beteshagen, något bergig, med skiön granskog och medelmåttigt bethe uthj.
I       Wäster norre gården, som trägårdzmästaren Jahan Larsson nu åboor hemman
K     Deß östra åkergiärde, een deehl, Numero 7, består af sandjordh, om vthsäde                              2:          13 4/5
            Numero 8 är een deel i samma gierde som består af godh lerjordh, om                                                 30:
L      Det wästra åkergierdet, een deel, Numero 9, består af sandjordh, om                                         1:               4/5
            Numero 10 är een deel i samma gierde, som bestar4 af lerjordh, om                                        1:           23:
M     Een lijten wreet, af lerjordh bestående om vthsade5                                                                                     4 1/4
                Detta wästra gierdet med wreten, blifwa som offtast när flodh är, skadade af siön6
                emädan de äre något sidlänte, hwarföre är en löcka7 till reserve.
N     Hwilken löcka består av grund sandjordh om vthsade8                                                                               24 1/2
                                                                                    Summa på deß åker                                        7:               7/20

                                                                                                                                                             Åker                            Äng
                                                                                                                                                    Tunnor    Kappar    Palmar    Laß
O     Deß ängh, som mästendeels består af godh hårdh-
            wall, Numero 11, nembligen och till det ringeste 3 laß tunnelandet9 räknet,                                                              9:
        Numero 12 är een deel i samma äng af god starwall, ā 2 l tunnelandet                                                                      1:            3/4
P      Een lijten äng, i wästra gierdet, af hårdwall, ā 2 l tunnelandet                                                                                                   1/2
                                                Summa på wäster norre gårdz ängh                                                                                    10          1 1/4
Q     Een lijten kalfwehage, bergig med granskog, och ring<a> bete
R      Humblegård om10
S      Kryddegårdh straxt der jempte
T.     Kåhlgårdh i wästra gierdet wed siön
U.    Är et torp, som, en gammall Sparrarnas tienare
            Gillius benämdh, är förundt i deß lifztijdh,
W    Deß åkerwret neder wedh siön af lerjordh, men11
            förderfwas12 af siön när flod är, om                                                                                                        19 1/2
X.    Deß kål- och kryddegårdh wed torpet.
Y     Torpet Ekelund för några åhr sedan upbygdt, och
            deß åker av sandblandet lera, om                                                                                                           14
        Deße hemman, medh torpen hafwa sitt nöd-
            torfftige muhle<be>te ut på vthmarcken Haget, här
            in till gränsande, sampt gierdzlefång och wedebrandh.
            Fiskie och till nödtörfften.

                                                                                                                                                                                      Palmar    Laß
Z      Är een ängeholma som häfdas
            till Änggrind af starrwall ā 1 1/2
            laß tunnelandet, giör                                                                                                                                                1:            1/4
Æ     Är en ängehollma som häfdas
            till östersödra gården i Enkulla,
            af starrwall ā 1 1/2 laß tunnelandet                                                                                                                            2:            1/2
Œ     Är och een ängeholma som häfdas
            till wäster norra gården i
            Eenkulla, af samma ängwall, om                                                                                                                               2:            1/2

        Lorentz G: Rydström        Frid: Th.
                                                Bergman

(Karttext:)

Vthmarcken
OXE FIERDEN

Haget möter här
GRIISE-FIERDEN
alnar
Scala ulnarum

Odugelig eekebacke
Backstufwa
Vthmarck med granskog och några eekar iblandh


1 Svårläst pga bläckutflöde. Kanske 5/8.
2 Siffran är skriven på en radering. Det följande bråktalet är mycket svårt att tyda pga rättning och bläckutflöde.
3 Talangivelser saknas.
4 Fel för består.
5 Fel för vthsäde.
6 Raderad talangivelse i Kappar-kolumnen.
7 Liksom på nästa rad troligen identiskt med SAOB LYCKA, sbst.˛trots att det där saknas former med -ö-.
8 Fel för vthsäde.
9 En stapel för lite i teckenföljden unne.
10 Angivelse av antalet stänger eller kupor saknas.
11 Rättat från men.
12 Osäker läsning av ordets början.