T10:12b


(Rubrik:)


GEOMETRISK afrijtningh öfwer Enkulla
by, med deß ägor, afmätt af vnderteknadt Anno 1692.

(Notarum explicatio:)

Littera                                                                                                                                                              Åker                          Äng
                                                                                                                                                                Tunnor    Kappar    Palmar    Laß
                                Enkulla by består1 af hemman                                            2.
                                Lijka stora utj tegeskifften, förutan een åkerwret samt en äng som
                                Numero 2 häfdar, och Numero 1 har intet der emoot, jemwäll och een beteshage
A                Är det wäster norra åkergiärdet, af tämmelig god leermylla, om vthsäde                                          7:          30 1/2
B.               Det öster-södre åkergiärdet, och så af godh lermylla, om                                                                7:            2 3/4
C.               Är een åkerlöcka, öster in emot Storängen, hwarest dee hafwa hwar sine särskilte stycken,
                            och består aff leehr- och örjordh, om vthsäde, alt ihoop räknat,                                             5:          31 1/2
D.               Är een åkerlöcka, in emot Wäfwaretorpet, hwarest äre någre tegeskifften, och
                            och2 deß utan hafwa dee hwar sitt särskilt stycke, och består samma löcka
                            af godh lerjord, om vthsäde, in alles                                                                                      4:          24:-
E.                Är en åkerlöcka wed Herrgårdz Nyäng, af godh leeriord, om vthsäde                                                         21 7/8
F.                Ängen wäster om byn, af skrijn3 hårdwall, ā 1 laß tunnelandet, blifwer höö                                                                     4           1/2
G                Ängen öster om byn, af godh hårdwall, ā 2 laß på tunnelandet, är                                                                                 12           1/3
H.               Ängen öster in emoot Änggrindz äng, hwilken dee slå tillhopa och sedan byta
                            hööt, är god hårdwall, med några små ahlebuskar, ā 2 laß tunnelandet, giör                                                           4:        1:-
I                  Ett lijtet stycke som ligger utj Storängen, af hårdwall, ā 1 laß tunnelandet                                                                                     3/4
Numero 1   Wästernorre gården som bonden Anders Andersson nu åboor hemman            1
                            Hafwer utj det wäster norre gierdet, Littera A god lerjordh, till                                              3:          31 1/4
                            Vthj det öster södre gierdet, Littera B, och godh lermylla4, till                                                3:          17 3/8
                            Vthj öster södre åkerlöckan Littera C, godh lerjordh, Signo ♂ till                                         1:          30:
                                Ibidem öhrjord Signo ♀ till vthsäde                                                                                                27
                            Vthj öster södre åkerlöckan littera D: Tegarna och det andra stycket ihoopräcknat, lerjord5   2:          23 7/16
                            Vtj lilla åckerlökan wed Nyängen littera E, godh leerjordh, om                                                          10 15/16
                   Höö, Vtj ängen wäster om byn 6-littera F-6, blifwer hårdwalls hörr på deß andeel7                                                           2:           1/4
                            Vthi ängen österr om byn littera G, hårdwalls höö på deß tegar och det andra
                            särskilte stycket alt ihoop räcknat, till                                                                                                                     5:           1/2
                            Vthj ängen Littera H hårdwalls höö på deß andeel                                                                                                 2:           1/2
                            Vthi Storängen littera I: och så hårdwalls höö på deß anpart                                                                                                3/8
                                                                            Summa på deß åker och äng                                               13           12:-           10         1 5/8
                   NB:   Alla deß tegar samt särskilte stycken, äre beteknade med Numero 1.
K.               Humblegård wed gården om                                                       200 stänger
L.                Een kåhl- och hampetäppa,
Numero 2   Östersödre gården som bonden Staphan Ionsson nu brukar för arende hemman      1
                            Haar utj det wästernorre giärdet Littera A, godh leermylla, om                                             3:          31 1/4
                            Vthj det öster-södre gierdet Littera B och så godh leermylla, om                                           3:          17 3/8
                            Vthj östre åckerlöckan Littera C. godh leerjordh, Signo <Solsymbol>, om vthsäde              1:          18
                            Signo <Jupitersymbol> Och örjordh der sammastädes till vthsäde                                       1:          20:1/2
                            Vtj öster södre åkerlöckan Littera D: Tegarna vid det andra stycket ihopracknat8, leerjord     2:             3/16
                            Vthj lilla åkerlöckan wed Nyängen Littera E godh leerjordh, om                                                         10 15/32
M.               Är en åkerlöcka söder om gården, som häfdas till Numero 2, af moblandat lera, om                       1:          17 3/4
N.               Är ett åckerstycke i östersödre gierdet som och brukas till Numero 2, en deel Signo Ø leerjordh                 13 1/4
                            Och öhrjordh Signo <Nånting> om vthsäde                                                                                      15 1/2
                   Höö, Vtj ängen wäster om byn Littera F, blifwer hårdwalls höö på deß andeel
                            Vthi ängen öster om byn Littera G, hårdwalls höö på deß tegar och det
                            andra särskillte ängestycket, alt ihoop räcknat, till                                                                                                  6:        1 5/6
                            Vthj ängen Littera H, hårdwalls höö på deß andeel                                                                                               2:           1/2
                            Vthj Storängen Littera I, och så hårdwalls höö, på deß anpart                                                                                            3/8
O.               Är een ängh, som häfdas till Numero 2, utan at Numero 1 har nå-9
                      got der emoot, af godh hårdwalls äng, ā 2 laß på tunnelandet, giör                                                                              6:           1/3
                                                                            Summa på deß åker och äng                                               15.          16 21/32    15:           1/24
                   NB:   Alla deß tegar, samt särskilte stycken äre beteknade med Numero 2.
P.                Humblegård uthi trägården, både littera P. af                           400 stänger
Q.               En kåhl- och hampetäppa strax der hoos
R                Een beteshage söderst, som häfdas till Numero 2: Bergig, och af ringa bete
                   Elliest hafwa deße by???? sitt nödtorfftige mulebete på vth-
                            marken, Haget kalladt, gierdsle10 fång och brenne nödtorfftigt
                      Fiskie och till nödtorfften. Twenne ängeholmar wed Nääs, som på
                            på11 deß charta beskrifwes
                                                                                Lorents G: Rydström

(Karttext:)

Kocketorps ägor
Enggrindz ägor
Wäfwaretorps ägor möta här
Herregårdz röyningar angräntzar

Här mötha Enggrindz ägor
Här inn<->till stöter Herre-gårdz ägor.


1 Över raden, tillskrivet i efterhand.
2 Dubbelskrivning.
3 Dvs. 'mager' o.d.; jfr SAOB S 4882 SKRINN, adj. 3.
4 Egentligen mellanrum efter y, med radering på vilken resten av ordet delvis är skriven.
5 Nedstapel på r, möjligen i antecipation av j.
6-6 Över raden, tillskrivet i efterhand.
7 Radering, troligen av h, före a.
8 Fel för -räcknat.
9 Otypiskt n, troligen rättat från r eller a.
10 g rättat och något svårläst. Vad gäller betydelsen jfr SAOB G 1622 GÄRDSEL-FÅNG 2.
11 Dubbelskrivning.