T10:16b


(Rubrik:)


GEOMETRISK DELINEATION öfwer hemmanet Skuru-
sundh sampt torpet, med alle deraß enskylte ägor, till deß storleek.
och godheet, afmätte af vnderteknadt, Anno 1692.

(Notarum explicatio:)
                                                                                                                                          Åker                          Äng
                                                                                                                            Tunneland    Kappland    Palmar    Laß
A      Skurusund som bonden Anders Olson nu
            åboor.
B      Deß östra åkergierde, af myckit elack mojord och fult
                med eekar som säden giöra skada, om vthsäde                                                3:              5 1/6
C      Deß västra åkergiärde, endeel som Numero 1 på står, mojord, om                         1:            31 1/3
         Numero 2 är een deel i samma gierde af öhrblandat swartmylla                               1:            19 1/2
         Numero 3 är ee<n>dehl der sammastädes af sandachtig swar<t>mylla                                    8 3/4
D      Ängen emällan gierden af moßwall, ā 1/2 laß
                på tunnelandet, blifwer                                                                                                                                  1 7/8
E       Ängen öster uth med Eskillstorpz beteshage, af god
                starrwall ā 2 laß på tunnelandet, giör                                                                                                             1.
                Är och så een äng på andre sijdan om sun-
                det som häfdas till detta hemman, om                                                                                                  5:           5/6
                                Summa på åker och äng                                                                   7:                9/12          6:        1 5/24
F       Beteshagen full med berg, samt gran-
                och talleskogh, bete der och hwar
                emällan bergen.
G      Kalfwehagen och full med berg, samt eek- och
                granskog, och af ringa bete.
H      Twenne humbl<eg>årdar om                                            220 stänger
I        Torpet som Lars Månsson åbor giör 31 dagzwerken hwar 3die wecka.
K      Den ena åckerwreten, af mojord, om                                                                                     14 1/3
L       Den andra af sandiord om                                                                                                     19 3/4
M      Den lilla wreten wed siön av mojord om                                                                                  6 1/5.
N.     Ängen af moß- och lijtet starr<w>all                                                                                                                     1 1/5.
                                Summa på deß åker och äng                                                            1:            10 1/12                    1 1/5
         Muhlebethe och wedebrand hafwer detta hemman och torp
                utj på vthmarcken med dee andre hemman till nodtorfften2
                Fiskie och till nödtorfften
                                                                        Lorents G: Rydström

(Karttext:)

Eskilltorpz ägor möta här på denne sijdan

Här på denne sijdan som den guhla färgan
är anstrukin möter vth-
marcken, hwarest åboer-
na intet hafwa någon
åthskildnat, uthan deß bo-
skap går klöf om klöf
med hwar andra.

Skuruvdd
Skurusteen.

Scala ulnarum


1 Det ser snarast ut som 13 i texten, men det förefaller sakligt mindre sannolikt. Strecket till vänster är troligen ett överdrivet långt sir på trean. Det följande ordet är ganska kraftigt förkortat. Möjligen kan det läsas med ett sammanskrivet gz följt av ett otypiskt w.
2 Fel för nöd-.