T10:17b


(Rubrik:)


GEOMETRISK Afritning öfwer Eskilstorp
med alle deß eenskylte ägor, till deß qvantitet och qvalitet
afmätt af vnderteknat Anno 1692.

(Notarum explicatio:)
                                                                                                                                                         Åker                         Äng
                                                                                                                                            Tunneland    Kapland    Palmar    Laß
A      Eskilstorp, ett dagzwärckztorp, hwilket snickaren Lars Anderson
                har fritt för det han är snickare wed gården.
B      Deß östra åckergierde, af öhrblandat swartmylla en dehl beteknat medh Numero 1.                             14 1/4
         Numero 2 utj samma gierde grund och svijkfull1 öhrjord, om                                               2:                4 3/42
C      Deß wästra åkergierde, Numero 3 af öhrblandat swartmylla                                                1               25 1/7
         Numero 4 är en deel i samma gierde skrijn3 öhrjord, om vthsäde                                                          17 3/4
D      Twänne små åckerwretar utj betes hagen af öhrjord, om                                                                          7 5/8
E       Ängen norr om torpet af godh hård- och starrwall
                både i hoop beräcknat till 2 laß på tunnelandet                                                                                                  1:          1/4.
F       Ängen emällan gierden och betes hagen af skarp
                starrwall ā 1/2 laß på tunnelandet, är                                                                                                                               3/4.
                                        Summa på åker och ängh                                                                     5:                 5 29/56       1:        1:
G      Ängen öster i östra gerdet af hårdwall ā 2 laß tunnelandet
H      En lijtesk hampetäppa emällan gierden och ängen
I        Een beteshage full medh bärgh och någon små
                talleskogh, men ringa bethe emällan bergen,
                Muhlebete och wedbrändzle samt gierdzle, på
                skougen, tillijka med dee andra hemmanen
                och torpen, hafwer detta torp till nödtorf-
                ten
                Fiskie intet uthan på andras ägor
                och watn.
                                                Lorents G: Rydström

(Karttext:)

Stor-Vthöös ägor möthe här.

Skogen eller vthmarken möther här.
Skurusundz ägor gräntza.

alnar
Alne mått


1 Dvs. 'mager, som ger dålig avkastning'; jfr SAOB S 15004 SVEK-FULL b ε.
2 Osäker trea; bråktalet ska möjligen läsas 1/4.
3 Dvs. 'mager' o.d.; jfr SAOB S 4882 SKRINN, adj. 3.