T10:18b


(Rubrik:)


GEOMETRISK Afrijtning
                öfwer
Stor-Vthöö och torpet Klipparbo med alle
deß ägor, afmätt af vndertecknadt Anno 1692

(Notarum explicatio:)
                                                                                                                                                                         Åker                         Äng
                                                                                                                                                                Tunnor    Kappar    Palmar    Laß
A      Storuthöö som bonden Johan Anderson nu åbor,
B      Deß norra åkergierde, een dehl beteknat medh Numero 1 består af öhrblandat swartmylla, 2:  6
         Numero 2: är een deel j samma gierde, af grund öhr, och bergsur1 jord bestående, om 4: 18 3/4.             6:         24 3/4
C      Deß södre åkergierde, består af grund öhrjord öfwer hela gierdet, om vthsäde                                        3:         11 3/4
D      Är een åkerlöcka wäster om ängen, som såås samma åhr med södre gierdet, och een
                    deel beteknat medh Numero 3 består af öhrblandat swartmylla om   :  17:
         Numero 4: är een deel i samma löcka som består af örjordh, om vthsäde   1:  11                                    1:         28:
E      Är een åkerlöcka wäster om beteshagen som och såås samma åhr, af bergsur1 jord, om                                       13
F      Ängen wed siön af godh hårdwall ā 2 laß på tunnelandet, giör                                                                                                  3:
G      Ängen wäster om norra gierdet, Numero 5 består af hårdwall ā 2 laß på tunnelandet                                                              1:        1:
         Numero 6: een deel j samma äng af starrwall ā 1 laß tunnelandet, blifwer                                                                               1:        1:
H      Ängen wäster om betes hagen aff starrwall ā 1 laß tunnelandet är                                                                                                       1 1/4
                                                Summa på deß åker och ängh                                                                        12:        13 1/2            6:        1 1/4
I        Beteshagen wäster om södre gierdet och ängen, är full
                    medh bärgh, och medh någon små talle skogh samt
                    enebuskar bewuxin, och är utj den samma ganska
                    ringa bethe.
K      Torpet Klipparbo som torparen Gustaf nu åbor, giör dagz wärke
                    hwar tredje heehl weka.
L       Deß östre åkergierde af grundh2 örjordh, om vthsäde                                                                              2:          1 1/2
M      Deß wästre akergierde3, och så af grundh örjordh, om uthsäde                                                               2:         11 1/2
N      Ängen wäster om torpet, godh starrwall ā 2 laß på tunnelandet giör                                                                                          2          2/3
O      Ängen söder om torpet, Numero 7: hårdwall ā 1 1/2 laß tunnelandet, giör                                                                                             1/2
         Numero 8: är een deel j samma äng af starrwall ā 1 laß tunnelandet giör                                                                                           1 1/8
                                                Summa på deß åker och ängh                                                                          4          13                3:         7/24
P       Deß beteshage söder om torpet, fult med bärg, och ganska ringa bete utj.
                    Hemmanet Storuthö, till med detta torp, hafwa elliest sitt muhlebete, och
                    wedebrand samt gierdzlefång på vthmarken, till nödtorfften.
                    Fiskie nödtorfftigt hafwa dee och så.
                                                                                Lorents G: Rydström

(Karttext:)

Här möther vthmarken.
GRISE-FIERDEN

Här möter och så vthmarken in till.
Dyvijks ägor mööta här
Nytorps ägor möta4
Vthmarken
Eskiltorpz ägor angräntza.

alnar
Alne mått


1 Jfr SAOB B 1280 BERG-SUR: "vattensjuk af vatten från angränsande berg l. sluttning".
2 Ordets början är skriven på ett upprepat af.
3 Fel för åker-.
4 Läst från höger.