T10:19b


(Rubrik:)


GEOMETRISK CHARTA öfver Lilla Uthöön
            Dywijks hage och kiärr.


        Notarum Explicatio

                                                                                                                   Tunnland      Kappland      Pallm
Lilla Vthöön som kallas ett halfgärdzhem1
    och häfdas af bonden Erich Abrahamson
Stubbgiärdet som är med gåålfärga2 sand
        blandat leerjord Littera A                                                                             4.
Åkeren som då såddes med gråfärga sandblan-
    dat svartmylla. littera B                                                                                     2.             17.
    Lijten åkervreet tagen af koohagen
        sandmylla Littera C                                                                                                      13.
Stoorängen haar hårdvall Signo <Solsymbol>. 3 tunland
    16 kappland ā 1 pallm Littera D                                                                                                          3 1/2.
Små starr Signo ♂. 1 tunnland 16 kappland lijka räknat                                                                           1 1/2
Kiärr fullt med aalbuskar,3      starr Signo <Jupitersymbol>.                                                                   3 2/3.
            3 tunland 24 kappland ā 1 tunna4 pa5 pallmen6
Lilla ängen hårdvall Signo <Solsymbol> 28 kappland ljka rächnat Littera E                                               7/8.
    Små starr 1 tunnland 16 kappland 1 tunnland på pallmen                                                                    1 1/2.   
    F. Humblegården om 80 kuupor.
    G. Kryddtäppa.
    H Tvenne koohagor.
    I. Dyvijkz 7-äng full-7 med kiärr.                                                                                                             1 1/2
    K Dyviks haga och full med kiär

(Karttext:)

Här allt-om-kring möö-ter vth-marc-ken

Här mööta Dyvijkz ä-gor.
Här möö-ter Ryßby än-gen.
Här mööter Leekarboo vreet
Här mööta Klipparboo ägor.

Scala ulnarum.

Afmätt utj Octobris 1692.
               af.
Frid: Th: Bergman

Haga af gott beete.
Lilla Utöön
Haga af ringa beete.


1 Jfr SAOB H 162 HALV-GÄRDS, adj. oböjl. ... som betalar halv skatt.
2 Dvs. gulfärgad; jfr SAOB G 1301 GUL-FÄRGA, v.
3 Härefter ord med ca 4 bokstäver, oläsligt pga pappersskada men börjar möjligen med g.
4 I betydelsen 'tunnland'; se SAOB T 3180 TUNNA, sbst. 4.
5 Fel för .
6 Härefter kraftiga lutande streck i tunnlands- och kapplandskolumnerna som verkar föra ovanstående rads parmtal 3 2/3 till denna rad.
7-7 Strecken på linjen mellan g och f ska möjligen läsas en, i vilket fall läsningen blir ängenfull.