T10:20b


(Rubrik:)


GEOMETRISK CHARTA öfwer OLLSBO.
Dywijks hollmen och Lilla Uthöös hage.


       Notarum Explicatio

                                                                                                     Tunnland      Kappland      Pallm
       Ollsbo är ett torp och åboddes af
         trägårdzmästaren Samuel Mest.
         som den tijden blef dööd
A    Åkren närmast torpet är svartmylla, men
         så gott som ödeslagt                                                                    1.             14 1/2
B    Åkren långt från gården och så gott som
         ödeslagd, är svart mylla                                                               1.               1.
C    Ängen belägen neder vijd siön haar hård vall
         under Signo <Solsymbol> består af 31 kappland                                                                1
       Små starr under1 Signo <Jupitersymbol> af 30 1/2 kappland                                                1.
D    En ljten hage full med berg och tallskog
         Nödtorfftigt fiskie fins och ved detta torpp
E     En ljten haga som kommer Lilla Utöö
         till, är tämlig2 gott beete och mestedels
         heelslätt.
F    Dywjks hollmen hafver starrvall.                                                                                              1:

(Karttext:)

Grijs<->fiär<->den.
Röör-vass
Röör-vaß.
Röör-waß

Härregårdz ängen
Här allt-om-kring möö-ter vth-marc-ken
Här mööter Lilla-Uthöön

Afmätt utj Novembris 1692
               af
    Frid: Th: Bergman

Scala ulnarum

Oltzboo


1 u är skrivet på ett felskrivet af (jfr senare i raden).
2 är skrivet på radering och är något otydligt.