T10:21b


(Rubrik:)


Geometrisk Afrijtning öfwer Måholmen, hwilken brukas såßom Ladu-
gårdh under herregården Engsiö, afmätt af vndertecknadt Anno 1692

(Notarum explicatio:)
                                                                                                                                                Åker                         Ängh.
                                                                                                                                  Tunneland    Kappeland    Palm    Laß
A.    Är een gammall stoor byggningh
B.    Är een kåål- eller kryddegård.
C.    Är ladugården emällan bägge åkergierden.
D.    Är det wästra åkergiärdet, af tämmelig godh örblandat swart-
                mylla, om vthsäde                                                                                              9:               24 1/4.
E.    Är det östra åkergiärdet, och så af tämmelig god örblandat
                swartmylla, om vthsäde                                                                                      8:                 4 3/4
F.    Är ängen uth med siön, och utj den samma god hårdwall, 3 laß
                på tunnelandet beräcknat, är                                                                                                                   28:       1
                Vthj samma äng god starrwall, 2 laß på tunnelandet
                beräcknat, är                                                                                                                                          17:
                                        Summa på åker och ängh                                                         17:               29:              45:       1
G.    Är vthmarken af myckit skiön gran skogh, medh några ekar
                och lindar ibland, sampt små ahle skoug i kiärren
                under wedh siön; är och så på samma vthmarck täm-
                melig godt muhlebete. Fiskie tämmelig godt och ymnogt.
H.    Är een holma Granskiär benämbd, som häfdas till Lab-
                barn, med någon små skog på bärgen, men ängzwall
                nämbligen starr, eller sältwall, 1 laß på tunnelandet beräcknat är                                                               3:
I.     Är och holma Hoffskiär benämbd, som brukas till torpet
                Ållßbo, full med berg och någon små talleskog, men ängz
                -wall allenast något lijtet, nämbligen starr eller sältwall, 1
                laß på tunnelandet beräcknat, är                                                                                                               1:
                                                        Lorents Rydström

(Karttext:)

Ale-kiärr
Ale-kiärr.
Ale-kiärr
Godh hårdwalls äng
God hårdwall.
Godh starr-walls-äng
Backe
Backe
backe
Backe
Ale-kiärr

Alnar
Alne-mått.