T10:23b


(Rubrik:)


Geometrisk Delineation uppå Fageröö till deß
qvantitet och qvalitet afmätt aff vnderteknadt Anno 1692

(Notarum explicatio:)
                                                                                                                                                Åker                        Ängh
                                                                                                                                  Tunneland    Kapland    Palmar    Laß
                Vppå Fageröö äre twenne dagzwärckztorp belägne.
A     Är det wästre torpet som torparen Oluff nu åbor
                giör dagzwärcke hwar tredje heel weka.
B.    Är deß wastra1 åkergierde, halfparten op uth med bac-
                karna moblandat örjord, och den andra half-
                parten swartmylla, alt om vtsäde                                                                        3:               14 3/4
C     Är deß östra åkergiärde, af samma jordmon, nämbligen
                halfparten up uth med backarna moblandat
                örjord, men den andra halfparten swartmylla, om                                                2:                7 1/4
D     Är deß norra åkerwreet, som såås samma åhr med
                östra gierdet, af moblandat örjord uth med
                backarna, men neder uth med ängen surach-
                tig swartmylla, om vthsäde                                                                                  1:               6 3/4
E      Är deß södre åkerwreet, och af samma jordmon, hwilken
                och såås samma åhr med östra gierdet, om vthsäde                                                             23 1/4
F.     Är deß ängh af måß- och hårdwall, uthan någon skog,
                2 laß på tunnelandet beräcknat, är                                                                                                        6:            1:
                Vthj samma äng med skog bewuxin hårdwall, 1/2 laß
                på tunnelandet beräcknat, giör                                                                                                              1:
G.    Är twenne små ängztäppor, den ena wed gården, och den andra utj
                wästra gierdet, både af god hårdwall, ā 4 laß på tunnelandet, är                                                            1:
                                                            Summa på åker och äng                                        7:               20:            8:             1:
H     Humblegård wed gården om 100 stänger.
I.      Är en kohage straxt wijd gården
        full med berg och med granskoug be<->
        wuxen, och af myckit ringa bethe

                                                                                                                                                Åker                        Ängh
                                                                                                                                  Tunneland    Kapland    Palmar    Laß
K     Det östra torpen som torparen Staphan nu åboor, giör
                tree dagzwärcken j hwar tredje weeka,
L      Deß norre åckergierde, af mojordh halfparten2 och den
                andra halfparten swartmylla, om vthsäde                                                                              24
M     Deß södre gierde af samma slagz jordmon, om vthsäde                                                               25 3/4
N     Ängen emällan torpet och siön af god hårdwall,
                och beräcknas 2 laß på tunnelandet, giör                                                                                               1:            1:
                                            Summa på åker och ängh                                                      1:               17 3/4         1:            1:
O     Skogen eller vthmarcken, är full med berg, och med gran-
                och ahleskog samt eek- och lindskough bewuxin, hwar-
                est deß twenne torp niuta sitt nödtorfftige mu-
                lebete och wedebrand, samt boskapz löf.
        Fiske hafwa de och till nödtorfften
P.     Een lijten kohage af ringa werde.
                                                            Lorents G: Rydström

(Karttext:)

Wäster Tranropet
Tranrops holmen
Norrholmen
Abborre-ören
GRAN-FIERDEN
Holmudden
Noot-Täppa
Söderskiären
Litzleängzudden
Tegelgrundet

alnar
Scala ulnarum


1 Fel för wästra.
2 Ofullkomligt rättat från -partet.