T2:122-123


(Rubrik:) Nörbo heradt.        Haraker sochn.  


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Hageby skattegårdar            2
            1 är                                     9 1/2 öre
            2 är                                     10 1/2 öre   
B.        Gärdett, vtsäde                    25 tunnor
            Vti samma gärde är en lind,
            noterat littera N och håller   3 tunnor
            Räntar höö                          9 laß
            Vti samma gärde är än een
            lind, noterat littera O, håller och
            3 tunnor, räntar höö            9 laß
            Båda doga till åker.   
C.        Gärdett, vtsäde                    28 tunnor
            Vti samma gärde är en lind
            som hafuer                           2 1/4 tunnor
            Räntar höö                          5 laß
            och är stubbugh, doger och
            med tiden till åker, är och
            denne lind, noterat littera P.     
D.        Myre och hårdwalß eng, doch
            mäste deelen hårdwallz eng,
            räntar höö                            160 laß
E.        Beetz tompt.
F.        Beetz haga
                                 } doga till eng
G.        Beetz haga
H.        Hafre wreet, vtsäde              1 1/2 tunnor
I.          Hafre wreet, vtsäde              7/8 tunnor
K.        Hårdwalß eng, höö               10 laß
L.         Hafre wreet, vtsäde              1 1/2 tunnor                
M.        Hårdwalß eng, höö              16 laß
            Skog och muulbeet till fyllest.
            Timber, näfuer och swedieskog
            till nödtorften.
            Tämmeligit gott fiske vti Källe-
            siöön.
            Qwarnställe står öde.
            Humble gårdar                     0
            Sågeqwarn                           0
            Till denne by fins et torp, fol. 132,
            jbidem en eng, noterat littera R, kallaß
            Hageby wijken, räntar         6 laß


            Specialis Explicatio  
                                                                                              
1          Hafuer åhrligit vtsäde            12 3/4 tunnor
2          Hafuer åhrligit vtsäde            13 3/4 tunnor
            Och detta är allenast vti gärden.
            Af hafre wreetarna hafuer den
1.         förste gården vtsäde             1 1/2 tunnor
2.         Den andra gården hafuer vti wre-
            tarna vtsäde                         2 3/8 tunnor
1.         Den förste gården hafuer af sto-
            re by engen höö                   73 laß 
2.         Den andra gården hafuer af
            store byengen höö                87 laß 
            Af engiarna som äre noterade
1.         medh K och M hafuer den förste
            gården höö                           11 1/2 laß
2.         Den andra gården hafuer af sam-
            ma wreete engiar höö           14 1/2 laß


(Karttext:)

Hård walß eng.
Hård walß eng.
Myre walß eng
Lind medh stubbar
<Lin>d
Hafre jord.
Leer jord
Hårdwalß eng.
Leer jordh
Leerjordh
Hageby becken
Hård <wal>ß en<g>
Gräna möter.
Leer jordh
Leer jord
Gräna åker möter.
<Be>tz haga
Scala ulnarum.