T2:128


(Rubrik:) Nörbo heradt.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Harakers kyrkia.
B.        Prästegården är                            12 öre
            Kättesta hafuer här vti                  4 öre
            både vti åker och eng, fol. 127.   
C.        Gärdett, vtsäde                            13 tunnor
D.        Gärdett, vtsäde                            19 tunnor
E.         Gärdett, vtsäde                           13 tunnor
            Detta gärdett lyder till Prästegården
            och Kättesta hafuer här intet.
F.         Gärdett, vtsäde                           5  tunnor
            Lyder och till Prästegården och
            intet till Kättesta.
G.        Huuß tompt till Prästegården.
H.        Hård walß eng, höö                    63 laß
            Vti denne eng eger Kättesta        4 öre
I.          Hårdwalß eng, höö                     24 laß
K.        Gärdett, vtsäde                           4 1/8 tunnor
            Kättesta hafuer här vti sin deel.
L          Åker buten hörer till Prästegår-    
            den och intet till Kättesta, vtsäde 2 1/2 tunnor
            Alle handa tarfueskog till nödtorf<t>en,
            muulbeet tämmelig godh.
            Fiske                                          0
            Sågh och miölquarn                     0
            Humblegård                                0
M        Klokårgården, vtsäde                  1/4 tunnor   


(Karttext:)

Kättesta eng möter.
Hardwalß engh
Förlunda åker möter och är frälße
Mo
Mo
Swartt ååhn.
Mo jord
Hafre land
Lär jord
Ler jord
Suart mylla jord
Lätt jord
Huß tompt
Hafre jord
Lätt jord