T2:14-15


(Rubrik:) Nörbo heradt.        Sanct Elians sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Tunby är gårdar                            3
            1 är skattegård                             8 öre
            2 är skattegård                             8 öre
            3 är cronegård                              4 öre  
B.        Gärdett, vtsäde                             26 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                             18 tunnor
D.        Åkerwreet, vtsäde                        1 1/2 tunnor
E.        Åker täppa, vtsäde                        1/2 tunnor
F.        Vtjord till Apallby, vtsäde              3 tunnor
G.        Hårdwalß eng skarp, höö              60 laß
H.        Enges haga, hörer till Nörregården
            och till cronegården, höö               14 laß
I.          Enges haga till Millangården          16 laß
K.        Stubbrögning, hörer till Millan-
            gården, höö                                   30 laß
M.       Eng med någott skog, doch af godh
            botn, höö                                      38 laß
L.         Torpet, lyder till Nörregården och
            sååß vt                                          3/4 tunnor
            Höö der till                                   10 laß
N.        Haga till cronegården.
O.        Åker wreet till Nörregården och
            sååß vt                                          2 tunnor
            Vti samma wreet höö                    5 laß
P.         Åker wreet, ligger på Wästerååß
            stadz egor och brukas vnder Millan-
            gården i Tunby, vtsäde                  1 1/2 tunnor
            Tarfueskog och muulbeet till fyllest
            Timber, näfuer och basteskog        0
            Fiskewatn                                     0
            Humblegårdar                               0
            Såg och miölquarn                        0
Q.
R.   }    Huuß tomptar.
S.


            Specialis Notatio
                                                                                              
1.         Gården hafuer åhrligen vt-
            säde vti gärden B, C, D, E,
            nämligen                    9 tunnor
2.         Gården hafuer och i samma
            gärden                       9 tunnor
3.         Gården hafuer            5 tunnor
            vti samma gärden.
1.         Vti engett G hafuer Nörre-
            gården höö                23 laß
2.         Millan gården höö      23 laß
            i samma eng.
3.         Cronegården, höö      14 laß
            i samma eng.
1.         Vti engett M hafuer Nörre-
            gården höö                15 laß
2.         Gården och               15 laß
3.         Cronegården, höö      8 laß
            Sedan hafuer hwar gård
            för sig sina enges hagar och
            [och] åker täppor som litterae
            vtwijsa.


(Karttext:)

Skogz eng med godh botn.
Apellby egor möta.
Rögningh eng
Enges hage till Nörre gården och cronegården
Enges haga Millangården
Hårdwalßeng, intet synnerlig bärande, med skog ibland
Leer mylla
Enges haga
Leer mylla
Apallby möter.
Leer mylla
Leer mylla
Apallby vtjord
Stubbrögningh till Mellangården
Leer mylla
Lätt jord
Leer mylla
Lät jord
Enges haga
Store landzwägen ifran Wästerååß och åt Copparberget, kallas Kampengzbruan
Wästerååß stadz egor möta.
Scala ulnarum.