T2:154-155


(Rubrik:) Nörbo heradt.        Fletiebo sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Gußio1 skattegårdar                 3
            1 är                                         14 öre
            2 är                                         14 öre
            3 är                                         14 öre        
B.        Gärdett, vtsäde                        47 tunnor
D.        Obrukat åker i samma gärde    4 3/4 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                        42 1/4 tunno
E.        Myr walß eng, höö                  100 laß
F.        Godh hård walß eng, höö         30 laß
G.        Hård walß eng, höö                 14 laß
H.        Godh myreng, intet sank          48 laß
I.          Beetz haga till heela byn med skog, doger till eng.
K.        Beetz haga, doger till eng.
L.         Kalftäppa.
M.
N.    }  Huuß tompter.
O.   
            Allehanda slagz skog till nödtorften.
            Muulbet godh.
            Gott fiske vt<i> Gußiön
            Såg och miölquarn                   0
            Humblegårdar                         0


            Explicatio Specialis  
                                                                                              
1.         Gården, vtsäde                        14 7/8 tunnor
            Höö                                        64 laß
2.         Gården, vtsäde                        14 7/8 tunnor
            Höö                                        64 laß
3.         Gården, vtsäde                        14 7/8 tunnor
            Höö                                        64 laß
            Fleere engiar till denne by fins
            igen fol. 137, noterade littera A, B.
            Hijt lyder än et eng, fins fol. 147
            och är noteradt littera F, höö   22 laß 

(Karttext:)

Myr engh
Obrukat åker, swagh
Gußsiöa
Hafre land ???
Hård walß styke godh
Mo jord
Hårdwalß engh
Huß tumptar till byen
Kalf täppa
Grän jord
Betz haga
Godh myrewalß engh, inthe sank
Grän jord
Betz haga med skogh
Lind
H<av>re jord <s>uagh
Mo jord
Lindh
Hafre jord suagh lättjord
Lind
Lind
Scala ulnarum.

1 D.v.s. Gusjö