T2:Pärm insida


Præsenterat aff authore Johan Åkeson den 28 Maij
1652 här i hans kungliga majestätz Rächninge cammar
                                                                            ???

Reviderad år 1818 af
S.R. Nordstedt
De i jordeboken införde numer äro teknade med
ett kors under numern. 

16 maji 16??