T4:103


(Rubrik:) Snäwingz heradt.        Munke torp sochn


            Notarum Explicatio

A.        Wäster Söderby skattegårdar 2
            1. Skattegården är                 12 öre
            2. Skattegården är                 16 öre
B.        Gärdett, vtsäde                      35 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                      20 1/4 tunnor
D.        Gärdett, vtsäde                      5 1/2 tunnor
E.         Engett, höö                           114 laß
            af godh hård wall och myre wall.
            Vti denne eng ega både gårdarna till-
            hopa teegskifftes.
F.         Engett, af hård wall en deel och
            af myrwall en deel, af gott slag
            höö                                       48 laß
            Hörer till 12 öres gården allena.
G.        Godh hård och myrwalz eng, hörer
            till 16 öres gården                  67 laß
H.        Engett, hörer till Lillegården, af
            godh gräßwext, höö               6 laß
I.          Beetz haga till Storegården.
K.        Hafre wreet till Lillegården,
            vtsäde                                   3 1/2 tunnor
L.         Beetz haga till Lille gården.
M.        Beetz haga till Store gården.
N.        Godh hårdwallz och myr walz eng,
            hörer till Store gården            57 laß
            Skog och muulbet ganska ringa, alle-
            nast till nödtorftig wedebrand och gärß<e>l
            Timber, näfuer och basteskog 0
            Såg och miölquarn                  0
            Humblegårdar och fiske          0
            Swedie skog                           0
Z.         Eng till Söderby, höö              12 laß
            af hårdwall.

            1. Gården vtsår åhrligt            14 3/8 tunnor
            2. Gården vtsåår åhrligt           21 tunnor
            1. Gården i enget E höö          47 laß
            2. Gården i enget E höö          67 laß
            K. Hafrewreten, hörer till förste
                 gården, är 3 1/2 tunnor vtsäde förutan
                 det som ofuan påfört är1.


            Notarum Explicatio

O.        Wäster Lundby, skattegårdar 2
            1. Gården                              12 1/2 öre
            2. Gården                              11 öre
P.         Gärdett, vtsäde                      31 tunnor
            Vti detta gärdet hafuer skattegår-
            den i Narla en vtjord
            Sååß der på                           10 tunno
Q.        Gärdett, vtsäde                      38 tunnor
R.         Wreten, hörer till Wäster gården,
             vtsäde                                   6 1/2 tunnor
S.         Godh hård walz eng, höö       39 laß
T.         God hård walz eng, höö         36 laß
V.         Godh hård walz eng, höö       30 laß
W.        Elak, bärande eng, höö          36 laß   Hijt hörer en vtjord
X.         Beetz haga                                         som ligger i Narla,    
Y+.       Beetz täppa                                       noterat littera D och 
Y.         Beetz täppa                                       ligger halfparten              
                                                                                             hijt och halfparten till skattegården
         
             Skog och muulbet ganska ringa                                   i Narla fol.    
             Miöl och sågquarn                 0                                   105, 6 1/2 tunnor
             Swedieskog                           0
             Humblegårdar                        0
             Fiske                                     0

            1. Gården, åhrligt vtsäde         20 3/4 tunno
            2. Gården, åhrligt vtsäde         19 3/4 tunnor
            R  wreeten för utan, huilken hörer
            till Wäster gården allena.
            1. Gården hafuer höö              73 laß
            2. Gården hafuer höö              68 laß
            Till denne by ligger en haga, fol. 104,
            noterat littera K. Hijt hörer och een betzhaga
                                      fol. 105, noterat littera H.


            Notarum Explicatio

                Tuna
1.         Skattegård                             8 öre
2.         Gärdett                                  8 1/2 tunnor
3.         Gärdett                                  11 tunnor
4.         Wreten                                  1 1/4 tunnor
5.         Hafre wret                             5 1/4 tunnor
6.         Hafre wret                             2 1/4 tunnor
7.         Hård walz eng, paße-
            lig godh, höö                          14 laß
8.         Hård walz eng, intet
            synnerlig bärande,
            höö                                        16 laß
9.         Vrfiell till Lund-
            by                                          2 laß
10.       Eng af hårdwall,
            höö                                        18 laß
            Litett skog och mul-
            beet.
            Swedieskog                           0
            Humblegard                           0
            Fiske                                     0


11.       Hafre wreet, hörer till Ollesta, vtsäde        5 tunnor    fol. 104
12.       Hård walz eng till Ollesta, af gott slag höö 12 laß        fol. 104
13.       Hård wallz eng till Ollesta, een deel af hårdwall
            och een deel af myr wall, godh eng, höö    34 laß        fol. 104


            Till Wäster Tu-
            na ligger een
            hafre wret och
            fins fol. 149 ???
            Vtsås     4 1/2 tunnor
            noterat littera F.


            Till Wäster Söderby
            fins et hårdwallz
            eng, fol. 152, höö 50 laß,
            noterat littera B.


            Till Wäster Tuna fins ett
            hård wallz eng, fol. 152,
            räntar höö            52 laß,
            noterat littera C.
            Till Wäster Tuna fins
            een beetz haga, fol. 152,
            noterat littera D.  


(Karttext:)

Narla möter.
Hårdwallz eng
Hafre wreet
Ollesta möter.
Leer mylla
Lundby och Narla eng tillhopa
Leer mylla
Leer mylla
Hård och myrwallz eng en deel
Leer mylla
Leer mylla
Wäster Söderby beetz haga
Köpingz sochn och Vlfuesta by möter.
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Ollesta eng, een del af hård och een deel af myr wall
Vtmark.
Godh hårdwalz eng
Leer mylla
Hård walz eng till Söderby både gårderna
Leer mylla
Ler mylla
Godh hårdwalz eng till Wäster Lundby.
Intet synnerlig godh eng
Godh hård och myrwallz eng en deel
Godh eng, een deel hård och en deel myrewall
Godh eng
Leer mylla
Hårdwalz eng.
Godh hård walz eng
??? ??? eng
Ollesta eng, hård wall
Hård walz eng
Beetz haga.
Hafrejord
Hafre jord
Scala ulnarum.

1 som ofuan påfört är korrigerat av senare hand från står vti special explication.