T4:104


(Rubrik:) Snäwingz heradt


            Notarum Explicatio

A.        Ollesta skattegårdar          2
            1 är                                  17 öre
            2 är                                  9 öre
B.        Gärdet, vtsäde                  32 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                  27 tunnor
D.        Hårdwalz eng godh, höö   27 laß
E.         Kalfue haga.
F.         Godh hård walz eng, höö 43 1/2 laß
G.        Gärdett, vtsäde                 9 tunnor
H.        Gärdet, vtsäde                  6 1/4 tunnor
I.          Hård walz eng, höö          19 1/2 laß
K.        Haga, hörer till Lund by, fol. 103.
            Skog ganska ringa, såßom
            och muulbeet litett.
            Fiske                                0
            Sågh och miölquarn          0
            Humblegårdar                  0

            Specialis Explicatio

1.         Gården hafuer åhrligit vtsäde i byn                           19 1/4 tunnor
2.         Gården hafuer åhrligit vtsäde i byn                           10 1/4 tunnor
1.         Gården hafuer vti enget D höö                                 18 laß
2.         Gården i samma eng, höö                                        9 laß
G          vti Explicatio Notarum höra allena till den ena gården i Ollesta och
      }     äre till vtsäde tillhopa både åhren                            15 1/4 tunnor    
H          Halfparten der vtaf är åhrligit vtsäde, nämlig             7 5/8 tunnor
F.
      }     vti Notarum Explicatio höra och till sama gård, höö 63 laß    
I.
             Till denne by hörer een hafre wreet, vtsäde              5 tunnor, fol. 103,
             noterat num. 11.
             Jtem en hård walz eng af gott slag, höö                   12 laß, fol. 103,
             noterat num. 12.
             Jtem en hård walß eng af en deel hård och en deel myr-
             wall, godh eng                                                        34 laß, fol. 103,
             noterat num. 13.

(Karttext:)

Raskäl möter.
Leer mylla
Leer jord
Narla möter
Leer mylla
Leer mylla
Åker
Hårdwallzeng godh.
Ler mylla
Hård walz eng, rögd af skogen
Godh hård wallz eng.
Haga till Lundby
Leer mylla
Wäster Lundby möter.