T4:106-107


(Rubrik:) Snäwingz heradt.        Munketorp sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Sandesta gårdar       3
            1 gården är crone    4 öre
            2 gården frälße        7 öre
            3 gården frälße        11 öre
B.        Gärdett, vtsäde        44 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde         26 tunnor
D.        Hafre wreet, vtsäde  3 1/4 tunnor
            af lätt jordh.
E.         Hård walß eng med tofuor,
            höö                          141 laß
F.         Hård walß eng, höö 19 1/2 laß
G.        Wreeten, vtsäde       8 1/2 tunno
H.        Gärdet, vtsäde          8 tunnor
            Skog och mulbet ganska
            ringa
            Fiske                        0
            Humblegård             0
            Sågh och miölquarn  0

            Specialis Explicatio

1.         Cronegården hafuer åhr-
            ligit vtsäde        8 1/8 tunnor
            Cronegården hafuer och
            höö der till       29 1/2 laß
2.         Frälße gården  14 1/4 tunnor
            Höö der till      51 laß
3.         Frälße gården  22 1/4 tunnor
            Höö der till      80 laß


            Notarum Explicatio

H.        Harnesta skatte heman              11 öre
I.         Gärdet, vtsäde af reensädhe    18 tunnor
            Jgenlagtt lättjord                       3 tunno
K.        Gärdet vtsäde af reen sädh      26 tunnor
            Hafre land                                1 1/2 tunnor
L.         Godh släät hård wallz eng, höö 42 laß
M.        Godh hård wallz eng, höö         8 laß
N.        Godh hård wallz eng, höö         18 laß
O.        Beetz haga med skogh.
P.         Beetz haga medh skogh.
Q.        Täppa.
R.         Kalfue täppa.
            Skog och muulbete ganska ringa.
            Swedie skog intet
            Timber, näfuer och basteskog intet.
            Humblegård intet.
            Sågh och miölquarn                   0
            Fiske                                         0


(Karttext:)

Fliksta möter, fol. 38.
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla.
Brydinge möter.
Hård wallz eng
Leer mylla
Hård wallz eng, toofuor.
Mölliesta möter.
Leer mylla
Lätt jord.
Leer mylla
Wreeten möter.
Beetz haga
Leer mylla
Släät hårdwallz eng.
Leer mylla
Beetz haga
Lätt jord
Lätt jord.
Leer mylla
Godh hårdwalz eng
Godh hård wallz eng.
Båålsta möter.
Scala ulnarum.