T4:110-111


(Rubrik:) Snäwingz heradt        Munketorp sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Kanesta, skattegård         11 öre
B.        Gärdet, vtsäde                  16 tunnor
            med 2 igenlagda.
C.        Gärdet, vtsäde till siälfue
            byen                                16 tunnor
D         är en vtjord som hörer till
D.        Söder gården i Wippby och är
            till                                    1 öre
            Der på sååß                     2 3/4 tunnor
E.         Hafrewret                        3 tunnor
F.         Hafre wreet                     3 1/2 tunnor
G.        Godh hård walz eng         45 laß
H.        Gamall igen lagd jord och
            bergas till höö                  29 laß
I.          Kalfue täppa.
K.        Vtmark.
L.         Beetz och skogz mark.
            Nödtorftig wedbrand och
            gärßell skog.
            Timberskog                     0
            Fiske                               0
            Humblegård                     0
            Swedie skog                    0
            Näfuer och basteskog      0
D+       är vtjordz eng till Söder-
            gården i Wippby              4 laß
            Såg och miölquarn           0


            Notarum Explicatio

A.        Wippby, skattegårdar                   2
            1. Gården är                                10 2/3 öre
            2. Gården är                                6 1/3 öre
            Denne gård hafuer een vtjord i Kane-
            sta som är                                    1 öre
            och är noterat litteris D, D, der på sååß
            reensädh                                     2 3/4 tunnor
B.        Gärdett, vtsäde                             20 tunnor
            Vti detta gärdet är igenlagd           5 1/2 tunnor
            för utan de 20.
C.        Gärdet, vtsäde                             19 tunnor
            Vti detta gärdet igenlagdt              4 tunnor
D.        Myr och hård walz eng godh, höö 8 laß
E.        Godh hård wallz eng, höö              45 laß
F.
       }   Vtmarker eller beetzmark.
F.                
G.        Godh myr och hårdwallz eng, höö 13 laß
            Skog ganska ringa innom hegnan, allenast
            litet till gärßell och wedebrand.
            Fiske och qwarn                           0
            Humble gardar                              0

            1. Gården, åhrligit vtsäde              16 1/8 tunnor
            2. Gården, ahrligit1 vtsäde             8 1/8 tunnor
            1. Gården hafuer höö                    44 laß
            2. Gården hafuer höö                    22 laß
            Der till hafuer och denne här mindre och
            södre gården en vtjordz eng i Kanesta som
            räntar höö                                     4 laß
            noterat littera D+.


            Notarum Explicatio

A.        Eneby, skattegård                        12 öre
B.        Gärdet, vtsäde                              13 tunnor
            Der af är hafrejord                        2 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                              14 tunnor
D.        Gärdet, vtsäde                              7 1/2 tunnor
E.         Enges hagan, höö                         18 laß
F.         Godh hård walz eng, höö              42 laß
G.        Beetz haga.
            Muulbeet ganska ringa.
            Litet gärsell och wedeskog.
            Timber skog                         0
            Näfuer och basteskog           0
            Miöl och såg quarn               0
            Swedieskog                          0
            Humblegård                          0
            Fiske                                    0


(Karttext:)

Tallemoo
Raashääll möter.
Mölliesta möter
Tallemo.
Igenlagd jord.
Vtmark
Leer mylla.
Kanesta.
Gamall igenlagd jordh, doch slååß der på
Leer mylla
Hårdwallz eng af gott slag, bärande
Leer mylla
Enges haga
Myr och hård wallz eng
Myr och hårdwalz eng
Jgenlagd åker.
Enges haga
Narla möter
Vtmark
Beetz mark
Leer mylla
Vtmark
Beetz haga
Leer mylla
Leer mylla
Godh hårdwallz eng
Wippby.
Leer mylla
Godh hård wallz eng.
Eneby.
Leer mylla.
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Jgen lagt
Hafre jord
Kammersta möter.
Biörke möter.
Skogz backa.
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckning:)

1652 af Johan Åkeson.                                    
1 D.v.s. årligt