T4:120


(Rubrik:) Snäwingz heradt.


            Notarum Explicatio

A.        Rijßbro, skattegårdar           2
            1 är                                     9 öre
            2 är och                              9 öre   
B.        Gärdet, brukat åker, vtsäde 22 tunnor
            Obrukatt                             14 tunnor   
C.        Gärdet, brukat åker, vtsäde 30 tunnor
D.        Godh hård wallz eng, höö    33 laß
E.        Godh hård wallz eng, höö    45 laß
F.        Godh hård wallz eng, höö    36 laß
G.        Godh hård wallz eng, höö    21 laß
H.        Hafre wreet, vtsäde             7/8 tunnor
I.          Hafre wreet, vtsäde             3/8 tunnor
K.        Godh hård wallz eng, höö    48 laß
            Detta enget hörer till Häßle  fol. 122, 123
L.         Hafre wreet, vtsäde             1 tunnor

                Gärßell och wedebrand till nödtorften.
                Muul beet till nödtorften.          
                Timber och näfuer skog          0
                Swedie skog litett. Basteskog 0
                Sågh, miölquarn                     0
                Fiske                                     0

            Till denne by är en vtjord, ligger i Häßle vti gär-
            det C och samma vtiord är         2 öre
            fins                fol. 122, 123

            Till denne by ligger en eng vti Häßle,
            noterat littera H. Der vti hafuer 5 öres-
            hemanet i Häßle sin deel efter sitt
            öretal, tilijka med Rijßbro, räntar
            höö               100 laß, fol. 122.

            Hijt lyder en sädes wreet, ligger i Häßle, fol. 122,
            vti enget H och är noterat littera M    1 1/8 tunnor   

(Karttext:)

Godh hårdwalz eng
Häßle möter.
Godh hård walz eng
Leer mylla
Leer mylla
Godh hård wallz eng, hörer till Häßle
Obrukat åker
Godh hård wallz eng.
Godh hårdwallz eng.
Leer mylla
Kårsta möter
Leer mylla
Brydinge möter.
Obrukat åker

(Senare blyertsanteckning:)

??? med ängen H och Östra gärdet C uti Hässle