T4:122-123


(Rubrik:) Snäwingz heradt.        Munketorp sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Häßle, gårdar                                  4
            1  är cronegård                               7 öre
            2  är cronegård                               6 öre
            3  är cronegård                               5 öre
            4. Skattegård                                  6 öre  
B.        Gärdett, vtsäde                                24 3/4 tunnor
            Der af är lätt jord                             4 tunnor   
C.        Gärdett, vtsäde                                22 tunnor
            Vti detta gärdett är een skatte vtiord som
            hörer till Rijßbro, fol. 120, och är     2 öre
            Der på sååß                                     2 3/4 tunnor
D.        Hårdwalz eng med skog ibland, höö 54 laß
E.         Beetz haga.
F.         Beetz haga.
G.        Beetz haga.
H.        Rijß bro eng af hård wall, vti samma eng
            hafuer 5 öres gården i Häßle sin deel
            med effter deß öre och ortug1, hele enget
            räntar som föllier    höö                    100 laß
I.         Godh hård wallz eng, hörer till Sillesta, räntar      Sillesta
            höö                                                  27 laß        fins fol. 134.2
K.        Beetz haga, hörer till Sillesta.
L.         Sädes wreet, hörer till 5 öres gården i Häßle
            och ligger vti enget H, vtsäde            1/4 tunnor
M.        Sädes wreet, ligger och vti engett H, hörer till
            Rijßbro, vtsäde                                1 1/8 tunnor
            Till denne by hörer ett eng som ligger i bland
            Rijßbro engiar, räntar höö                48 laß
            och noterat littera K, fins                 fol. 120
            Skog och muulbeet till nöd torften. Timberskog         0
            Näfuer och basteskog    0. Swedieskog något. Fiske 0
            Såg och miölquarn          0.

            Specialis Explicatio

            1. Gården, åhrligit vtsäde                 8 3/4 tunnor
            2. Gården, åhrligit vtsäde                 6 3/8 tunnor
            3. Gården, åhrligit vtsäde                 2 3/4 tunnor
            4. Gården, åhrligit vtsäde                 7 1/2 tunnor
            1. Gården hafuer höö                      50 laß
            2. Gården hafuer vti enget H allenast tillho-
            pa med Rijßbroo höö                      35 laß
           
Och huardera gården i Rijßbro hafuer i
            samma eng höö                               50 laß
            3. Gården hafuer höö                      12 laß
            4. Gården hafuer höö                      40 laß
            De twå sädes wreetarna som liggia vti enget
            H och äre noterade litteris L & M äre intet in-
            räknade vti vtsäde, ty de liggia vndertiden obru-
            kade och vnder tiden brukas de.

(Karttext:)

Betz haga till Sillesta
Sillesta möter
Godh hård wallz eng, hörer till Sillesta
Leer mylla
Leer mylla
Beetz hagar.
Hå<r>d wallz eng med skog
Leer mylla
Leer mylla
Godh eng
Leer mylla
Rijßbro eng tillhopa med 5 öres hemanet i Häßle.
Rijßbro möter.
Scala ulnarum.                        
1 D.v.s. örtug
2 Denna anmärkning egentligen till vänster om den övriga texten.