T4:167


(Rubrik:) Snäwingz heradt        Munketorp sochn.


            Notarum Explicatio

                   Dåffeöö
A.        Cronegårdar                                     2
            1 är                                                  4 öre
            2 är och                                            4 öre
B.        Gärdet, vtsäde                                  20 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                                  20 1/21 tunnor
D.        Wreeten, vtsäde                                2 3/4 tunnor
E.        Wreeten, vtsäde                                  5/8 tunnor
E.        Gärdet, vtsäde                                   18 1/2 tunnor
F.        God bärande hård walz eng, höö        84 laß
G.       God barände2 myr och hård wall, höö 72 laß
H.       God bärande myr och hård wall          21 laß
I.         Stafz, Heestas, Ranestas engiar med skogh
            ibland, höö                                        87 laß
            Vti gärdet B är igenlagd jord              2 1/2 tunnor
            Skog och muulbeet till nödtorften.
            Timber och näfuer skog                     0
            Swedie och baste skog något.
            Gott fiske i Mälaren.
            Såg och miölquarn                             0

            Till denne by lyder en eng, fol. 168, no-
            terat littera O, räntar                          57 laß

(Karttext:)

Godh bärande eng, een deel af hård och een deel af myr wall.
Ekeby engiar möta.
Stafz, Heestas och Ranestas engiar
Leer mylla
Godh bärande eng, sompt af myrwall och sompt af hård wall
Leer mylla
Ler mylla
Godh eng af myr och hård wall.
Denne holme hörer till Hofgården och kallas Kråke holmen
Ler mylla
Ler mylla
Ler mylla
Ler mylla
Meler lacus.
Leer mylla
Scala ulnarum.              
1 20 1/2 kan vara vad som helst mellan 20 1/2 och 29 1/2. Andra siffran skyms av en bläckplump
2 D.v.s. bärande