T4:184


(Rubrik:) Snäwingz heradt.        Swedewi sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Åmmesta, gårdar                    3
            1 gården, skattegård              16 öre
            2 gården, crone                      8 öre
            3 gården, frälße                      6 öre       
B.        Gärdett, vtsäde                       28 tunnor
C.        Vtsäde                                   40 1/2 tunnor
D.        Vtsäde                                   6 tunnor
E.         Vtsäde                                  1 1/4 tunnor
F.         Vtsäde                                  2 tunnor
G.         Vtsäde                                  1 tunnor
H.         Eng med skog, höö               80 laß
I.          Eng medh skog, höö              48 laß
K.        Beetz haga, doger till eng.
L.         Beetz haga, der vti är brukatt
            jord till åker                           1 3/4 tunnor   
            Skog och mulbete till nödtorften.

            Explicatio Specialis

1.         Gården hafuer åhrligt vtsäde   19 5/8 tunnor
2.         Gården, åhrligit vtsäde            11 5/16 tunnor
3.         Gården, vtsäde                       9 5/16 tunnor
1.         Gården hafuer höö                 55 laß
2.         Gården, höö                          39 1/2 laß
3.         Gården, höö                          33 1/2 laß


            Notarum Explicatio

M.        Nibbele, cronegård                                 8 öre
N.        Gärdet, vtsäde                                        17 1/4 tunnor
O.        Vtsäde                                                    15 tunnor
P.         Beetz haga, doger både till åker och eng  40 laß
Q.        Eng medh skog, höö                                50 laß
R.         Eng med skog, höö                                 69 laß
S.         Godh hård walß eng, höö                        20 laß
T.         Godh hård valß eng till Wallesta, höö       12 laß
V.         Godh eng, hörer till Rallesta, höö             12 laß
             Skog och muulbet till nödtorften.


(Karttext, vänstra sidan:)

Lind
Mojord
Moo jord
Beetz haga
Leer mylla
Lättjord
Leer mylla
Beetz haga
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Scala ulnarum.

(Högra sidan:)

Eng med skog
Beetz haga
Eng till Wallesta
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Godh hårdwalß eng
Ler mylla
Eng med skog ibland.
Rallesta
Eng

(Senare anteckning:)

1652 af Johan Åkeson.