T4:32-33


(Rubrik:) Snäwingz heradt        Säby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Vtnäß cronegårdar            3
            1 är                                  7 2/3 öre  
            2 är                                  7 2/3 öre 
            3 är                                  6 öre                                 
B.        Vtsäde                              29 3/4 tunnor
C.        Vtsäde                              29 3/4 tunnor
            Hafrejord i samma gärde   13 tunnor
            är vppbrukat.
D.        Enget, höö                        36 laß
E.        Enget, höö                         66 laß
F.        Vtsäde                              10 tunnor
G.        Enget, höö                        46 laß
H.        Vtmark, doger wäl till eng, men
            byn hafuer föga annan boskapzbet.
I.          Enges täppa, höö              3 laß
            Litett skog och muulbeet.
            Gott fiske i Strömshollms wijken
            Såg och miölquarn            0


            Specialis Explicatio
                                                                                              
1.         Gården, åhrligt vtsäde       15 tunnor
2.         Vtsäde                             15 tunnor
3.         Vtsäde                             11 1/4 tunnor
1.         Gården hafuer höö            56 laß
2.         Gården, höö                     56 laß
3.         Gården, höö                     49 laß


(Karttext:)

Öfuer Nääß möter.
Godh eng mäst af hårde wall
Prästeårdz egor möta.
Leer mylla
Leer mylla
Godh eng, een deel af hård och en deel af myrewall
Ströms hollm möter.
Ler mylla.
Boda egor möta.
Leer mylla
Leer mylla
Hafre jord.
Lööt
Leer mylla
Lööt
Leer mylla
Vtnääß lööt eller beetes mark.
Leer mylla
Leer mylla
Hafre jord
H<a>fre jo<r>d1
Wägen åt Ströms hollm.
God <äng> mäst af hå<r>d wall1
Ströms wijken.
Ströms hollms engiar möta.
Scala ulnarum.


(Annan anteckning:)

Vtnääß

1 Orden inte fullt synliga i skarven mellan sidorna