T4:44-45


(Rubrik:) Snäwingz heradt        Säby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Löpedaal äre gårdar               4
            1 är skattegård                       8 öre
            2 är cronegård                        8 öre
            3 är crone gård                       8 öre
            4 är frälße gård 
B.        Vtsäde                                   31 tunnor
C.        Vtsäde                                   35 3/4 tunnor
D.        Vtsäde                                   7 1/4 tunnor
E.         Godh eng, höö                       150 laß
F.         Godh eng, höö                       150 laß
G.        Wreet, vtsäde                         1 3/16 tunnor
H.        Beetz haga, doger både till åker och eng.       
I.
      }    Kalfue täppor.
K.
            Skog och muulbeet till nöd torften.
            Timber skog                           0
            Sågh och miölquarn                0
            Näfuer skog                           0
            Gott fiske i Mälaren.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
L.         Timmelsa, skattegård                                   16 öre
M.        Vtsäde                                                        14 3/4 tunnor
N.        Vtsäde                                                         13 1/4 tunnor
O.        Enges teegen, hörer till Timelsa allena, höö    9 laß
P.         Gamall igenlagd wreet, kan sååß der vpå      4 tunnor
Q.        Enget, hörer halfparten till Simelßa, höö        64 laß
            och den andre halfparten hörer till Skogsta i Dingtu-
            na sochn, löper fördenskull på Timelsa laten 32 laß     
R.         Enges styket, hörer till Timmelsa, höö            6 laß
S.         Enges styket, hörer till Timmelsa, höö           15 laß
T.         Vti detta enget hafuer Timelsa lijka mykit allena
             som både bönderna i Skogsta, heela enget räntar
             höö                                                             27 laß
             Löper vpå Timmelsa höö                             13 1/2 laß
             Skog och muulbet till nödtorften.
             Fiske                                                           0
             Sågh och miölquarn                                      0
             Skogsta fins fol. 95 i Tuhundradz heradz boken och Dingtuna
             sochn.


(Karttext:)

Wändele och Vtwreeta egor i Dingtuna sochn möta.
Vtwreeta engiar i Dingtuna socken möta
Godh eng af hårdwall mästedelz
Leer mylla
Godh eng af hårdwall
Skogsta i Dingtuna sochn möter.
Hafreland fordom.
Leer mylla
Skogh
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Godh hård wallß eng
Leer mylla
Leer mylla
Leer myl<la>1
Beetz haga.
Rytter sochn möter.
Scala ulnarum.

1 Denna anteckning otydlig, möjligen medvetet utplånad