T4:64


(Rubrik:) Snäwingz heradt.        Kolbeck sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Oxelby, skattegård              1
            är                                       12 1/2 ör<e>
            Cronegård                          1
            är                                       10 1/2 ör<e>        
B.        Vtsäde                                16 tunnor
C.        Vtsäde                                16 3/4 tunnor
D.        Vtsäde                                28 1/2 tunnor
E.         Godh hård walz engh          27 laß      
F.         Wreet, hafuer warit
           
och nu är lagd till
            eng, höö                             21 laß     
G.        Enges haga af godh hård-
            wall, höö                            30 laß
            Vti gärdet D är hafre-
            jord                                    4 tunnor
            förutan de 28 1/2 eensäde                            SER MER UT SOM "STENSÄDE" 
H.        Betes haga med små ene-
            skog, doger både till åker
            och eng.
I.          Enges haga af godh hård-
            wall, höö                             27 laß
K.        Beetz haga med små
            skog af een, doger till
            åker och eng.
L.         Eng af en deel myr-
            och een deel hård wall
            Höö                                    192 laß
            Skog och muulbete till
            nödtorften.
            Fiske                                   0
            Såg och miölquarn               0


            Notarum Explicatio
                                                                                              
M.        Skiäleby, crone                  12 öre
N.        Giärdet, vtsäde                   29 tunno
O.        Vtsäde                               17 tunnor
P.         Vtsäde                               7 3/4 tunnor
Q.        Eng med nogot skog ibland,
            höö                                    45 laß    
R.        Kååltäppa.
            Vti gardet1 N ligger een
            lind, noterat littera T, som
            är 5 tunnor och doger till
            åker, der på fååß höö         14 laß   
S.         Godh hård walß eng           30 laß


V.        Grän, skattegård                10 öre
            Deße twå gårdar hafua
            teegskiffte både i åker och
            eng.
            Skog och mulbet till nöd-
            torften
            Fiske                                  0
            Sågh och miölquarn            0
            Till Grän fins en engesha-
            ga fol. 80, noterat littera Q,
            rantar2 höö                         15 laß


1          är Skäleby, vtsäde              14 1/2 tunnor
            Höö der till                         42 laß
2          är Grän, vtsäde                   12 3/8 tunnor
            Höö der till                         33 laß


            Notarum Explicatio
                                                                                              
W.       Vlfuesta, crone                   12 öre
X.        Vtsäde                               1 tunno
Y.        Vtsäde                               20 tunnor
y.         Vtsäde                               14 1/2 tunnor
Z.         Godh engh af hårdwall,
            höö                                    21 laß                     
???.     Godh hård walß eng,
            höö                                    3 laß    
            Skog och muulbeet till
            nöd torften.
            Fiske                                  0
            Sågh och miölqu<ar>n        0


            Specialis Explicatio
                                                                                              
1.         Gården, åhrligit vtsäde        17 1/2 tunnor
2.         Gården                              15 1/8 tunno
1.         Gården, höö                       158 laß
2.         Gården, höö                       139 laß
            Denne specification
            hörer till Oxellby.


(Karttext:)

Wänesta möter
Leer mylla
Store landz wägen åt Köping.
Kolbechz körkebyes egor möta.
Beetz haga med ene skog, doger till eng och åker         
Beetz haga med små ene skog, doger till eng och åker.
Oxellby eng med någott skog ibland, mäst god hård wallz eng.
Leer mylla
Denne wreet hafuer warit åker och är lagt till eng.
Leer mylla
Enges haga af god hårdwall
Enges haga af god hårdwall
Leer mylla.
Leer mylla.
Leer mylla
Leer mylla
Körkebyns egor möta
Leer mylla
Lund, doger till åker         LIND?
Oxell by eng af gdh hård wall.
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Godh hård wallz eng.
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Maltesta egor på denne sida
Leer mylla
God hård wallz eng.
Scala ulnarum.


(Annan anteckning:)

Oxellby3

1 D.v.s. gärdet
2 D.v.s. räntar
3 Härefter ca tre beskurna ord, troligen namnen på de andra byarna