T4:69


(Rubrik:) Snäwingz heradt.        Kolbeck sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Wärpby, skattegård           12 öre
B.        Vtsäde                               11 3/4 tunnor  
C.        Vtsäde                               2 7/8 tunnor
D.        Vtsäde                               16 tunnor
E.         Godh hård walß eng           51 laß
F.         Godh hård walß eng           21 laß
            Der åt ligger 1 åkertäppa  1/2 tunnor
G.        Eng godh, höö                    42 laß
            Skog och mulbete litet vtom
            på andras egor.
            Fiske                                  0
            Sågh och miölquarn            0


            Notarum Explicatio
                                                                                              
H.        Nibble, skattegård             16 öre
I.         Vtsäde                                7 3/4 tunnor  
K.        Vtsäde                               16 tunnor
L.         Åker täppa, vtsäde             3/4 tunnor
M.       Godh hård walß eng           15 laß
N.        Godh bärande hård walß
            eng, höö                             84 laß
O.        Åker wreet, tagen af engen
            och stundom ligger igen och
            stundom är vptagen till
            åker, är                              9 1/2 tunnor
            Skog och muulbeet litet.
            Fiske                                 0
            Sågh och miölquarn            0


P.        Ylesta, cronegårdar             2
            1 är                                    9 2/3 öre
            2 är                                    8 öre   
Q.        Vtsäde                               23 1/2 tunnor
            Oduglig lind af dyie måßa i sama
            gärde                                 6 tunnor
R.        Vtsäde                               21 3/4 tunnor
            Jgenlagt åker                      4 tunnor       
S.        Godh hård walß eng           25 laß
T.        Vtsäde                               4 tunnor
V.        Vtsäde                               7 tunnor
            Är utjord till Gränby. Gränby fol. 71.
W.       Hafrewret, vtsäde               4 tunnor
X.        Vtsäde                               1 7/8 tunnor
Y.        Vtsäde                               1 1/2 tunnor
            Lind der hooß                    2 tunnor

            Specialis Explicatio
                                                                                              
1.         Gården åhrligit vtsäde         15 tunnor
            Höö till samma gård af enget S
2.         Gården åhrligit vtsäde         13 5/16 tunnor
            Höö af enget S                   11 laß


(Karttext:)

Engs hage
Godh hårdwallz eng
Godh hård wallz eng
Ler mylla
Ler mylla
Ler mylla
Godh bärande eng till Nibbela.
Sörßa vtmark möter.
Leer mylla
Leer mylla
Ler mylla
Hård wallz eng.
Leer mylla
Åker täppa tagen af engen.
Vtjord till Grän by
Leer mylla
Igen lagt
Hafre jord
Bärsta möter
Lind
Hafre jord
Sank eng.
Godh hård walz eng till Ylesta.
Leer mylla
Lind, intet synner<lig> duglig
Ler mylla.
Ler mylla
Ler mylla
Grän by möter.
Leer mylla
På denne platz äre Ylesta och Grän by engiar och gränßa tilhopa med Wijby engiar.
Igenlagt
Scala ulnarum.