T4:72


(Rubrik:) Snäwingz heradt        Kolbeck sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Wänesta, skattegård                 16 öre
B.        Vtsäde                                     15 1/2 tunnor
            Lind i samma gärde                  3 tunnor  
C.        Vtsäde                                     13 tunnor
D.        Godh hård walß eng, höö         27 laß
E.         Sädes wreet, vtsäde                 2 tunnor
F.         Eng, hörer till Kyrkebyn, af hård-
            wall, godh och något skog        40 laß
            Skog och muulbet till nöd torften.
            Fiske något vti Store åhn.
            Såg och miölquarn                    0     
G.        Sädes wreet, vtsäde                  8 1/2 tunnor
H.        Hafre wreet, vtsäde                   4 1/4 tunnor
I.          Godh bärande eng af hård wal  13 laß
K.        Lööt eller vtmark godh.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
L.         Kolbechz kyrkieby, gårdar       4
            1 är cronegård                         6 öre
            2 är cronegård                         4 öre
            3 är cronegård                         6 öre     
            4 är cronegård                         2 1/2 öre
            Cappellan brukar denne här fierde gården.                 
M.        Vtsäde                                    35 1/4 tunnor
            Lind i samma gärde                  5 tunnor
            doger till åker.  
N.        Vtsäde                                    24 3/4 tunnor
P.         Vtsäde                                    4 tunnor
Q.        Godh hård walß eng, höö         6 1/2 laß
R.         Åker wreet, vtsäde                  2 tunnor
S.         Haga, doger till åker och eng.
T.         Beetz haga, doger till eng.
V.        Beetz haga, doger både till åker och eng.
W.       Beetz haga, doger till åker.
X.        Kalfue täppa.
Y.        Kalfue täppa.
            Skog och muulbeet litett.
            Fiske vti Store Stroms hollms åhn1.
y.         Swedh, doger till bete.
Z.         Wreet, vtsäde                          1 1/8 öre
???.     Wret, vtsäde                            3/8 tunnor
            Höö i samma wreet                  3 laß
                                                

            Specialis Explicatio
                                                                                              
1.         Gården hafuer åhrligit vtsäde 12 1/4 tunnor
2.         Gården, åhrligit vtsäde          8 1/4 tunnor
3.         Gården                                 8 1/4 tunnor
4.         Gården, cappelans                5 tunnor
1.         Gården hafuer höö                15 1/2 laß
            Bådhe vthi enget F, fol. 72, och vti
            enget Q, fol. 72, till hopa.
2.         Gården hafuer och i begge engiarna
            till hopa höö                          11 1/2 laß               
3.         Gården i både engiarna, höö  11 1/2 laß
4.         Hafuer i både engiarna till hopa som
            föllier nämblig höö                  8 laß          

(Karttext:)

Scala ulnarum.
Gränby möter.
Godh hårdwallz eng
Godh leer mylla
Forsta möter
Forsta möter.
Hafre wreet till Wänesta, doch af god ler mylla.
Leer mylla
Löt till Wänesta
Herr wadh möter på denne sidan om åhn.
Leer mylla.
God hårdwalz eng till Wanesta2
Hafre wret till Wänesta.
Lind
Godh hård wal till Kyrkebyn
Ler mylla
Hafre land.
Eng, hörer till Kyrkiebyn, af hårdwall, någott skog ibland.
Ler mylla
Leer mylla
Ler mylla
Sädes wret till Klåkar gården
Leer mylla
Haga
Ler mylla
Haga
Beetz haga.
Beetz haga
Leer mylla
Ler mylla
Ler mylla
Denne åhn löper åt Ströms hollm. 

1 D.v.s. Stora Strömsholmsån
2 D.v.s. Vänsta